ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • ทีมผู้บริหารเยี่ยมภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564(PA Visit) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 | รายละเอียด
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ School of Public Health, Fujian Medical University ในหัวข้อ "Health system, Prevention and Management of COVID-19" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน "นำเสนอผลการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ School of Public Health, Fujian Medical University, People's Republic of China "Health system, Prevention and Management of COVID-19" ของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 | รายละเอียด

ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" ระดับคณะ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

  (Dean’s Iist) วันที่ 29 กันยายน 2564 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563

  (Dean’s Iist) วันที่ 26 ตุลาคม 2564 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศิริทรัพย์ อินทร์หลวงดี ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น

  (Dean’s Iist) วันที่ 20 ตุลาคม 2564 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ TEAM GOOD PRACTICE 2563 งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2020 Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  (Dean’s Iist) วันที่ 17 ธันวาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล ที่ได้รัรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “ด้านองค์กรภาครัฐ” ในโอกาสสถาปนาครบรอบ 36 ปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

  (Dean’s Iist) วันที่ 26 สิงหาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางอรัญญา ร่มโพธิ์เงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารสวาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร "แม่ดี บุคลากรเด่น ระดับส่วนงาน" ประจำปี 2563

  (Dean’s Iist) วันที่ 16 สิงหาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย "โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  (Dean’s Iist) วันที่ 2 สิงหาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวกมลวรรณ สนามทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำพุทธศักราชการ 2562

  (Dean’s Iist) วันที่ 6 เมษายน 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนายสืบสิทธิ์ ครองชื่น ที่ได้รัรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

  (Dean’s Iist) วันที่ 10 สิงหาคม 2562 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศิล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันวิชาการการเข้าร่วมคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย Country Coordinating Mechanism (CCM) วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563 วันที่ มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก" วันที่ 30 มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Team Good Practice Award วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข


Public Health Policy & Laws Journal

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo