ประวัติภาควิชา


วิชาการบริหารงานสาธารณสุข เป็นวิชาหลักวิชาหนึ่ง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่เริ่มตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ ในกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65 ตอน 31 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2491 โดยเริ่มแรกเป็นแผนกที่ 8 จาก 9 แผนก ชื่อแผนก การบริหารสาธารณสุขและวิชาการ บริหารงานสาธารณสุขและทารกสงเคราะห์ สำหรับผู้รับผิดชอบในช่วงเวลานั้น คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ บูรณกาล อดีตหัวหน้าภาควิชาสุขาภิบาล และด้วยความต้องการ และความจำเป็นของวิชาการด้านการบริหารจัดการ ทำให้มีการจัดตั้งภาควิชาขึ้น ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เริ่มต้นมีอาจารย์ประจำอยู่เพียง 4 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สวิง สุวรรณ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน,นายแพทย์ประวิทย์ สุนทร สีมะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์;นายแพทย์สุขพัฒน์ พงษ์รอจน์ จากการเพิ่มหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ความต้องการด้านการเรียน การสอนวิชาการบริหารงานสาธารณสุข จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากเป็นวิชาบังคับ ที่นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาควิชางานสาธารณ สุข จึงต้องเพิ่มกรอบอัตราอาจารย์ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีอาจารย์ประจำทั้งหมด 13 คน สำหรับหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 10 คน ดัง รายนามต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์ นพ.จรัส ยามะรัต พ.ศ. 2512 (รักษาราชการแทน)
2. ศาสตราจารย์ นพ.เทพนม เมืองแมน พ.ศ. 2512-2519
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุขพัฒน์ พงษ์รอจน์ พ.ศ. 2519-2531
4. รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ พิชัยสนิธ พ.ศ. 2531-2535
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา ศิริภิรมณ์ พ.ศ. 2535-2537
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย พ.ศ. 2537-2541
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ตรีเดช พ.ศ. 2541-2545
8. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย พ.ศ. 2545-2549
9. รองศาสตราจารย์สมชาติ โตรักษา พ.ศ. 2549-2553
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร พ.ศ. 2553-2561
11.รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช พ.ศ. 2561-2565
12. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ พ.ศ. 2565- ปัจจุบัน
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ ของภาควิชาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการต่าง ๆ มาโดยตลอด พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะพัฒนาภาควิชาฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ไปในอนาคต โดยความร่วมมือของคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชีย

บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการของภาควิชาฯ

1. รองศาสตราจารย์ นพ.สมจิตต์ บุญภินนท์ พ.ศ. 2537
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง โอนย้าย
3. ศาสตราจารย์ นพ.เทพนม เมืองแมน พ.ศ. 2538
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา ศิริภิรมย์ โอนย้าย
5. รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ พิชัยสนิธ พ.ศ. 2539
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุขพัฒน์ พงษ์รอจน์ พ.ศ. 2539
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี สุโรจน์ พ.ศ. 2540
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สวิง สุวรรณ พ.ศ. 2543
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย พ.ศ. 2549
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ตรีเดช พ.ศ. 2556
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิฤดี ภวนานันท์ พ.ศ.2558
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย พ.ศ. 2559
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ พ.ศ. 2560
14. รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาติ โตรักษา พ.ศ. 2561
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง พ.ศ. 2562
16. ศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ พ.ศ. 2563
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้นจิตร พ.ศ. 2564
18. อาจารย์ นพ.ปูม มาลากุล ณ อยุธยา พ.ศ. 2564
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร พ.ศ. 2564


ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
Facebook: @phad

footer logo