ศิษย์เก่าปี 2564

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
1
6238192 PHAD/M นางสาวพิมประภา ประยูรวงศ์
2
6238193 PHAD/M นางกนกวรรณ กลิ่นเพย
3
6238194 PHAD/M นางงสาวปิยะนันท์ เรือนคำ
4
6238197 PHAD/M นายกฤษณะ คตสุข
5
6338046 PHAD/M นายจรัญ โดยเจริญ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
6
5637699 PHPH/M นายทศพล วัฒนะพันธ์ศักดิ์
7
5937820 PHPH/M นางสาวรัตนกานต์ ดีทอง
8
5837391 PHPH/M นางวรรณพรรธน์ วาณิชชัชวาลย์
9
5837391 PHPH/M นางชลลดา มีทรัพย์
10
5937820 PHPH/M นางสาวรัตนกานต์ ดีทอง
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
11
5637469 PHPH/M นางปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์
12
5837396 PHPH/M นางจีรนันท์ แสงฤทธิ์
หลักสูตร วท.ม.(สส.)วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
13
5837396 PHPH/M นางสาวปวีณ์ธิดา เหลื่อมเจริญ

ศิษย์เก่าปี 2563

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
1
6238196 PHAD/M นางสาวพัชราภรณ์ นนทสวัสดิ์ศรี
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
2

5736172 PHPH/M

นางสาวอาทิตยา เปียถนอม
3
5937821 PHPH/M นางสาวรัตติกาญจน์ ก้านบัว
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
4
5737594 PHPH/M นางสาวกาญจนา ผาดสุวรรณเดช
5
5936229 PHPH/M นางสาวภัทรจาริน หงษา
6
5936957 PHPH/M นางสาวนันทรัตน์ ฉันทะปรีดา
7
5936958 PHPH/M นางสาวฉัตรทิพย์ บุตรน้ำเพ็ชร์
8
5936960 PHPH/M นางกิตติธร ปานเทศ
9
5936961 PHPH/M นางสาวจะเด็ดดาว สารบรรณ
10
5936981 PHPH/M นางสาวดุษฎี เบญจชาติ
หลักสูตร วท.ม.(สส.)วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
11
5936972 PHPH/M นางสาวรัตนาพร ฉัตรมงคล

ศิษย์เก่าปี 2562

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
1
5636513 PHPH/M นางสาวภัทรา ทองสุข
2
5836554 PHPH/M นางสาวสลิลรัตน์ นิตรมร
3
5936977 PHPH/M นางสาวชนิกา โรจน์สกุลพานิช
4
5936978 PHPH/M นางสาววันวิสาข์ ขันคำ
5
5936979 PHPH/M นางสาวจิรานันท์ กาพย์ตุ้ม
6
5936980 PHPH/M นางสาวจันจิรา อินทจิตร์
7
5636517 PHPH/M นางสาววรางค์กูล เวียงเหล็ก
8
5837392 PHPH/M นางสาวปิยะวรรณ จันตรี
10
5936235 PHPH/M นางสุทธิสา จันทร์เพ็ง
11
5936237 PHPH/M นางสาวศศิมา ยอดทหาร
12
5836560 PHPH/M นายกฤติพงศ์ คำโคตร
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
13
5636529 PHPH/M นางสาวรัฐกาญจน์ ยานะโส
14
5637476 PHPH/M นายศุภกร โคมทอง
15
5737588 PHPH/M นางสาวดาริน จอมวงค์
16
5737589 PHPH/M นางสาวภาสวีน์ เทพกาล
17
5737590 PHPH/M นางสาวญาดา ศาลาทุ่ง
18
5737592 PHPH/M นายอังกูร จิรกิตยางกูร
19
5936956 PHPH/M นายกิตติพนธ์ เครือวังค์
20
5737586 PHPH/M นางศศิธร ดีคล้าย
21
5737593 PHPH/M นางสาวลลิตา สกุลเทวัญพิทักษ์
22
5836566 PHPH/M นางสาวพรพรรณ พิทักษา
23
5837383 PHPH/M นางสาวสุพัตรา โลหะโรจน์วิเชียร
24
5736132 PHPH/M นางสาววชิราภรณ์ เพชรแก้ว
25
5636528 PHPH/M นางสาวน้ำทิพย์ กลีบเมฆ
หลักสูตร วท.ม.(สส.)วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
26
5936975 PHPH/M นางสาวภัทรรัช เทศถนอม
27
5936974 PHPH/M นางสาวอิศรา หมีพลัด

ศิษย์เก่าปี 2561

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก บริหารสาธารณสุข (นานาชาติ)
1
5638677 PHPH/D
นางปุญชรัศมิ์
ศิริทรัพย์
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
2
5537373 PHPH/M
นางสาววรันต์ภรณ์
พนสิทธิวนา
3
5636538 PHPH/M นางสาวสุชาดา ภางาม
4
5637475 PHPH/M นางสาวณัฐธิดา เธียรถาวร
5
5936228 PHPH/M นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ)
6
5737560 PHPH/M
นางพนมวรรณ์
วงศ์วัฒนกิจ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
7
5636515 PHPH/M
นางสาวนงนภัส พรมมิ
8
5637695 PHPH/M
นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์
9
5637703 PHPH/M
นางสาวเรืองสิริ ดีพร้อม
10
5737597 PHPH/M
นายอาทร เนี่ยกุล
11
5737598 PHPH/M
นางสาวนิตยา อินทร์ศรี
12
5738562 PHPH/M
น.ส.จุฑามาส กุลศัตยาภิรมย์
13
5936236 PHPH/M
นางสมบูรณ์ ทวีลาภ

ศิษย์เก่าปี 2560

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก บริหารสาธารณสุข (นานาชาติ)
1
PHPH/D
Mr. Manas
Ranjan Behera
2
PHPH/D
นางสาวหัทยา
เพ็ชรเจริญ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
3
5236175 PHPH/M
นางสาวอัจฉริยากร
จันทรเสนา
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
 
5437321 PHPH/M
นางสาวประภาพร
จีนมะเริง
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
4
5537554 PHPH/M
นางสาววรารัตน์
ทองยอด
5
5537559 PHPH/M
นายวิกรม
รุจยากรกุล
6
5637697 PHPH/M
นางพิมพ์ณภัส
ทับทิม
7
5736166 PHPH/M
นางสาวสุภาวณี
แสงเรือน
8
5736168 PHPH/M
นางสาวกษิรา
โพรามาต
9
5736169 PHPH/M
นางสาวดรรชนี
ถ้วนคำ
10
5736170 PHPH/M
นางกัณฑกานต์
นิลสุ่ม
11
5736175 PHPH/M
นางสาวเสาวภา
ชาวนา
12
5736171 PHPH/M
นางสาวกรกนก
อุ่นจิตร
13
5837398 PHPH/M
นางสาวสาวิตรี
มุณีรัตน์
14
5836551 PHPH/M
นายสืบสิทธิ์
ครองชื่น
15
5836556 PHPH/M
นางสาวกฤตยา
ใจขาน
16
5837393 PHPH/M
นางสาวศุจินทรา
ชูเจริญพิพัฒน์
17
5637698 PHPH/M
นางสาวเพ็ญพิชา
มโนมัธย์
18
5836553 PHPH/M
นางสาวสุพิชากรณ์
ธนานุวงษ์
18
5837390 PHPH/M
นางสาวอรรถวรรณ
โชติเสน
20
5837394 PHPH/M
นางสาวไพรินทร์
สีน้ำอ้อม
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
21
5537946 PHPH/M
นางสาวศิริพร
แสงหิรัญ
22
5636531 PHPH/M
นางสาวพรพัชรินทร์
วงศ์สายศรี
23
5637467 PHPH/M
นางสาวชินาภา
พยัคฆะ
24
5637468 PHPH/M
นางผกาทิพย์
สัจจามั่น
25
5736130 PHPH/M
นางสาวณิชวรรณ
หิรัญประกากร
26
5737596 PHPH/M
นายพัชฐิพินันท์
พลรักษ์
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
27
5837878 PHPH/M
นายเวชศาตร์
เรืองโสภิษฐ์
28
5538050 PHPH/M
นางสาวกนกวรรณ
เซียวศิริถาวร
29
5538049 PHPH/M
นางสาวรุ่งมณี
พุกไพจิตร์
30
5836565 PHPH/M
นางสาวธนิดา
อินทะจักร์
31
5836562 PHPH/M
นางสาววรัฐกานต์
อัศวพรวิพุธ
32
5836563 PHPH/M
นางสาวศิริลักษณ์
ฤทธิ์ไธสง
33
5836564 PHPH/M
นางสาวนันทินารี
คงยืน
34
5636046 PHPH/M
นางสาวศิรินภา
ใจยะบาล
35
5737578 PHPH/M
นางสาวนิตยา
โชติสวัสดิ์
36
5836549 PHPH/M
นางสาวสุภัชญา
สุนันต๊ะ
37
5836561 PHPH/M
นางสาวอโนทัย
พูลสวัสดิ์

ศิษย์เก่าปี 2559

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
1 5737563 PHPH/M นางสาวจิราพร ขาวผ่อง
2 5737562 PHPH/M นางสุธาลักษณ์ ขวัญเจริญทรัพย์
3 5737561 PHPH/M นางสาวศิริจรรยา จรรยาธรรม
4 5736191 PHPH/M นางศิริพร งามขำ
5 5736127 PHPH/M นางสาวหนึ่งอนงค์ สารสมัคร
6 5638079 PHPH/M นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์
7 5636511 PHPH/M นางสาวมิ่งกมล ภิบาลวงษ์
8 5437325 PHPH/M นางสาวสุกัญญา พิมพาเรือ
9 5737583 PHPH/M นางอนุษา วุฒิไกรวณิชย์
10 5737582 PHPH/M นางศุภา เพ็งเลา
11 5637477 PHPH/M นายติณณ์ธฤต ทัพโคกสูง
12 5636532 PHPH/M นางสาวจันทรา ไวยรัตน์
13 5537944 PHPH/M นางสาวเพชรชณี วงศ์มาก
14 5537941 PHPH/M นางสาวจินตหรา บุญมาธรรม
15 5537940 PHPH/M นางระพีวรรณ อรุณสุริยศักดิ์
16 5737581 PHPH/M นางสาวศรีผาสุข พึ่งศรีเพ็ง
17 5737579 PHPH/M นางสาวนรินทิพย์ ชัยพรมเขียว
18 5736248 PHPH/M นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
19 5736173 PHPH/M นางสาวกาญจนา เอี่ยมอักษร
20 5736168 PHPH/M นางสาวกษิรา โพรามาต
21 5637688 PHPH/M นางสาวจิตรดา มาตยาคุณ
22 5537567 PHPH/M นางสาวสุรางคนา สมันเลาะห์
23 5537563 PHPH/M นางสาวปิยะมาศ สุดชาขำ
24 5537562 PHPH/M นายเกรียงไกร คล้อยน้อย
25 5537553 PHPH/M นางสาวสาวิตรี ศรีวรรณา
26 5537550 PHPH/M นาายวิศรุต รัตนธรรม
27 5537547 PHPH/M นางวนิดา ตันสกุล
28 5537545 PHPH/M นายอิสระพงศ์ แย้มนารี

ศิษย์เก่าปี 2558

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
1 5636509 PHPH/M นางสาวศศิประภา วุฒิจรูญพันธ์
2 5537565 PHPH/M นางสาวรุ้งลาวัลย์ ยี่สุ่นแก้ว
3 5538043 PHPH/M นายประสาร นาคคง
4 5538045 PHPH/M นางสาวทัศน์วรรณ ภูมิไชยโชติ
5 5538046 PHPH/M นายวรรัตน์ มีครองธรรม
6 5538047 PHPH/M นางสาวสุคนทิพย์ รุ่งเรือง
7 5538048 PHPH/M นายวชิระ พุกเจริญ
8 5636038 PHPH/M ร.ท.หญิงกุมารีรัตน์ ถาวรจิตร
9 5636040 PHPH/M ร.อ.หญิงดุจดาว พูลติ้ม
10 5636041 PHPH/M ร.ท.หญิงปริยากร กมุทชาติ
11 5636042 PHPH/M ร.ท.หญิงณัฐกาล ลายนอก
12 5636043 PHPH/M ร.อ.หญิงทรงสุดา ยงพัฒนจิตร
13 5637690 PHPH/M นายไตรเทพ โดษะนันท์
14 5637691 PHPH/M นายเมธี ชุ่มศิริ
15 5736246 PHPH/M ภัคคพงศ์ วงศ์คำ
16 5736247 PHPH/M นางสาวพยุง เมฆพยับ
17 5737577 PHPH/M นางสาวชลธิรา ปะนาโส
18 5537542 PHPH/M นางสาวบุญนาค บุญโพธิ์
19 5537551 PHPH/M นางสาวพลอยชนกภรณ์ กุลวัฒนาพันธ์
20 5637705 PHPH/M นางสาวขวัญชนก เทพปัน
21 5636522 PHPH/M นางสาวพัชรนันท์ วงษ์ประเสริฐ
22 5636523 PHPH/M นางสาวสุภาพร แร่ใจดี
23 5637700 PHPH/M นางสาววราภรณ์ ทิพย์สุมานันท์
24 5637701 PHPH/M นายมารุต ภู่พะเนียด
25 5637704 PHPH/M นางสาวนันทิดา จันต๊ะวงค์
26 5636534 PHPH/M นางคณัชฌา สิทธิบุศย์
27 5636535 PHPH/M นางสาววุฒิยา แสงสมชัยพิพัฒน์
28 5636539 PHPH/M นางสาวพิชญาภา อัตตโนรักษ์
29 5636540 PHPH/M นางสาวสาวนาถ เลิศสำราญ
30 5637466 PHPH/M ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจวรรณ จันทร์สามารถ
31 5637473 PHPH/M นายวุฒิกรณ์ พันธุ์ยิ่งยก
32 5637474 PHPH/M นางณัฏฐกรณ์ ลำน้อย
33 5137640 PHPH/M นายวรเชษฐ์ เวชมงคลกร
34 5236223 PHPH/M นายสัญญา เหมือนโพธิ์ทอง
35 5336853 PHPH/M นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์
36 5337561 PHPH/M นางสาวนัดดา รุ่งเดชารัตน์
37 5437324 PHPH/M นางสาวศศิกาญจน์ นามิ่ง
38 5437326 PHPH/M นางสาวสิรินทิพย์ ทองขาว

ศิษย์เก่าปี 2557

ใส่ข้อมูลที่นี่

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo