ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ


ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2566

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ภัทรพร บุตรดี, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรต่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งระดับตำบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2565

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ชลลดา มีทรัพย์, วัลลีรัตน์ พบคีรี, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, ปรารถนา สถิตวิภาวี ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในงานควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กฤษณะ คตสุข, วัลลีรัตน์ พบคีรี, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ทศพล วัฒนะพันธ์ศักดิ์, จารุวรรณ ธาดาเดช, ณัฐกมล ชาญสาธิตพร ปัจจัยสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพที่ 5
พิมประภา ประยูรวงศ์, วัลลีรัตน์ พบครี
การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งตาม
มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2564

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
รัตติกาญจน์ ก้านบัว, วัลลีรัตน์ พบคีรี, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ความพึงพอใจของผู้ใช้สิทธิบริการสาธารณสุขต่อการรับบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรสงคราม
ปรียานุช ศรีวชิรวัฒน์, จารุวรรณ ธาดาเดช, ปรารถนา สถิตย์วิภาวี, สรรธวัช อัศวเรืองชัย
การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งเน้นผลกำไร

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2563

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
เสาวภา ชูวา, สุธี อยู่สถาพร, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง
ปิยะวรรณ จันตรี, วัลลีรัตน์ พบคีรี ความสัมพันธ์การรับรู้ภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ศศิมา ยอดทหาร, วัลลีรัตน์ พบคีรี คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
สุทธิสา จันทร์เพ็ง, วัลลีรัตน์ พบคีรี
ความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2562

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
จุฑามาส กุลศัตยาภิรมย์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ภูษิตา อินทรประสงค์
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี: ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ
ณัฐธิดา เธียรถาวร, จารุวรรณ ธาดาเดช, กฤษณ์ พงษ์พิรุฬห์ สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
กระบวนการดาเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในคลินิกเบาหวาน: กรณีศึกษา โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย
นิตยา อินทร์ศรี,ยุวนุช สัตยสมบูรณ์,สุรชาติ ณ หนองคาย, วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ของพยาบาลวิชาชีพ สานักอนามัย กรุงเทพหมานคร
อาทร เนี่ยกุล,ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร, ภูษิตา อินทรประสงค์
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับประสิทธิผลในงานป้องกันและควบคุมวัณโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เขตสุขภาพที่ 6
ยุภาวดี เชื้อกูลชาติ, วัลลีรัตน์ พบคีรี, สมชาติ โตรักษา การประเมินผลของรูปแบบงานการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนแก่ผู้ป่วยที่มาทำการรักษาแบบฉุกเฉิน
สมบูรณ์ ทวีลาภ, วัลลีรัตน์ พบคีรี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับวัคซีนป้องกันโรรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ของผู้สูงอายุ อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, ปิยธิดา ตรีเดช, สุคนธา ศิริ
ความพึงพอใจต่อระบบการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอลของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่
รัฐกาญจน์ ยานะโส, สมชาติ โตรักษา, วัลลีรัตน์ พบคีรี
การพัฒนางานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรคของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2561

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
อรรถวรรณ โชติเสน, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ไพรินทร์ สีน้ำอ้อม, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, วิริณธิ์ กิตติพิชัย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ประภาพร จีนมะเริง, ปิยธิดา ตรีเดช, สุคนธา ศิริ, ชาญวิทย์ ตรีเดช
วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำนโยบายอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ไปปฏิบัติ
อัจฉริยกร จันทรเสนา, สุขุม เจียมตน,สุคนธา คงศีล,สมชาติ โตรักษา
คุณภาพการบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ ศูนย์แพทย์เฉพาะทางกรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ JCIA
เพ็ญพิชา มโนมัธย์, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, สุรชาติ ณ หนองคาย
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันในวิชาชีพของนักกายภาพบำบัด
N Sirichotiratana, D Sujirarat, M Sompopcharoen, C
Viwatwongkasem, P Satitvipawee, N Auemaneekul, P Silpasuwan
Effectiveness of 85% graphic health warning on cigarette packs on smoking behaviours of Thai teenagers (Abstract)
การกำาหนดตารางเวลาของโครงการภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้การจำลองบนมือถือ (Abstract)

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2560

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
กนกวรรณ เซียวศิริถาวร, สุธี อยู่สถาพร
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ในกรุงเทพมหานคร
พิมพ์ณภัส ทับทิม,
จุฑาธิป ศีลบุตร,
วัลลีรัตน์ พบคีรี,
วิริยะ ลั่มมั่น,

การประเมินผลโครงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้การแพทย์ทางเลือกวิถีกรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี

 

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2559

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ

ความสัมพันธืระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโรงเรียนจ่าอากาศต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนัก

เรียนจ่าอากาศกับการรับยั่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2558

การตัดสินใจทำประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
พ.ศ. 2557 ในจังหวัดสมุทรสาคร

การให้ข้อมูลตามสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพของสถาบันสุขภาพแห่งหนึ่ง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข : กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 4
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2558

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ดุจดาว พูลติ้ม,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
พัชราพร เกิดมงคล
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2558
การปฏิบัติการฉุกเแฺนตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ของผู้ปฏิบัติการ ในจังหวัดปทุมธานี
พรรณธิดา วรรณลี,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ,
ชาญวิทย์ ตรีเดช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดอุบลราชธานี
มารุต ภู่พะเนียด,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารกับการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ธิดารัตน์ ขาวเงินยวง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับ บริการสาธารณสุข

 

ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ ปี 2557

ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
การพัฒนา Windows Store App สำหรับ Windows 8.1 ที่เชื่อมต่อกับ PayPal : AlmanacSoft Payer
Sermsutianuwat N,
Pavananunt P,
Rattanamongkolgul S,
Wibulpolprasert S
The effects of pay-for-performance in health care systems with universal health coverage : a systematic review
พาฝัน แก้วเทศ,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การเปรียบเทียบปัจจัยในกรพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย จากการให้บริการสาธารณสุข
นาฏสุดา เอโกบล,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. 2550
ของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มพนักงานสอบสวน
วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุ้มครองเด็กจากสื่อที่ไม่พึงประสงค์ทางอินเทอร์เน็ต ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
ดวงรัตน์ ใจโพธิ์,
สมชาติ โตรักษา,
พิศิษฐ์ วัฒนมบูรณ์,
ชุมนุม วิทยานันท์
การพัฒนางานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Siriwan Thitiphongpraphat,
Pirudee Pavananunt,Supreya Tansakul,
Sasisopin Kiertiburanakul,
Nutkamol Chansatitporn
FACTORS AFFECTING HIV-INFECTED PATIENTS’ DECISION IN CLINICAL TRIAL PARTICIPATION
ชยพล สิริบุญกล่อม
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสุโขทัย
รินทร์ลภัส อรรถเธียรไชย
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Supapom Saengchan
The Development of Upper Gastrointestinal Bleeding Guideline in Referral System from Community Hospitalin Pathumthani Providence
Jureeporn Chattrakul,
Charuwan Tadadej,
Mathuros Tipayamongkholgul,
Surachart Na Nongkhai
A Comparative Study of Patient Safety Culture: Case Study Between Genreal Hospital in Government and Private
Kanokwan Mathapun,
Charuwan Tadadej,
Prastana Sativipawee,
Piyathida Tridech
Perceived Safety Culture of Personnel Working in a Private Hospital Group in Thailand

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
Facebook: @phad

footer logo