วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่การเป็นภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชีย 

ปรัชญา :

บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านการบริหารสาธารณสุข มีความรู้คู่คุณธรรมระดับวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การบริหารสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม และสามารถชี้นำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

ปณิธาน :

พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก ในการบริหารงานสาธารณสุขระดับวิชาชีพ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสนองความต้องการของสังคมและพัฒนาบุคคล ชุมชน สถาบัน และสังคมโดยรวม
2 .วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุขของบุคคล ชุมชน สถาบัน และสังคมอย่างต่อเนื่อง
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบัน และสังคม ตามความต้องการ และความจำเป็นของสังคม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิ ชาการกับสถาบันอื่น ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะสาธารณสุขศาสตร์

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
Facebook: @phad

footer logo