หลักสูตร


ระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ)

หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)

หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคปกติ)

หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)

หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติ)

หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo