ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานทางการบริหารสาธารณสุขในประเทศ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ | รายละเอียด
  • คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษาดูงานในประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 | รายละเอียด
  • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2564 | รายละเอียด

Contact

9th Floor, Building No. 7
Departmetn of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University
420/1 Rachwithi Rd., Ratchthewi, Bangkok 10400, THAILAND

Telephone : +66 2644-8833 ext.191, 192 Fax : +66 2644-833 ext.193
Email: -
Website: https://phad.ph.mahidol.ac.th/en/
Follow us: -

footer logo