หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารวิจัย ปี 2561

รศ.ดร. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ศ.ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารวิจัย ปี 2560

รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

รศ.ดร.จารุวรรณ ดาดาเดช, รศ.ดร.ปิยธิดา ตรีเดช

ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
รศ ดร. นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ , ศ. ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การประเมินองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ

 
รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo