บทความ ปี 2564

Chardsumon Prutipinyo
COVID-19 Field hospital: Alternative State Quarantine Hospital and Hospitel
Chardsumon Prutipinyo
Legal measures in Thailand and international laws related to Illegal trade in tobacco products

บทความ ปี 2563

วัลลีรัตน์ พบคีรี
เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพต่องานบริการห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
Chardsumon Prutipinyo
Government officials neglected their duties as required by law, unduly delayed in the case of nuisance and dangerous business

บทความ ปี 2559

รศ.สมชาติ โตรักษา
การประยุกต์ R2R ในการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยของชาติ

บทความ ปี 2558

รศ.สมชาติ โตรักษา

R2R: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย

 

บทความ ปี 2551

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

บทความ ปี 2550

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
แนวโน้มของการปรับกระบวนทัศน์เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการ

 

บทความ ปี 2549

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
ศักยภาพรวมของข้าราชการ

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
Facebook: @phad

footer logo