องค์ความรู้


องค์ความรู้

-
องค์การสาธารสุขและการจัดองค์การ
-
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพสู่การสร้างหลักฐานทางวิจัย
-
หลักปรัชญาจริยศาสตร์
-
ประสบการณ์การขอจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษา
-
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) และ วิชาเอกการบริหารกฎหมายการและสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
-
โครงการฝึกปฏิบัติงานบริหารโรงพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
-
เอกสารประกอบการเรียนรู้ การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย R2R อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R2E)
-
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
-
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
-
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง “โครงการเพื่อช่วยเพื่อนห่วงใยสุขภาพในตำบลหัวตะพาน”
-
คู่มือการใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพร
-
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลท่าช้าง”
-
บุหรี่ไฟฟ้าสุดอันตรายเสี่ยงหวั ใจ-มะเร็ง
-
บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย! ทำร้ายหัวใจ-ก่อมะเร็ง
-
เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะเร็ง ห่วงขายเกลื่อนโลกออนไลน์ เข้าใจผิดๆ
-
เอกสารประกอบการเรียนรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยที่ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
-
ข้อเสนอเพื่อเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบริหารและการจัดการสาธารณนิรามิสสุข"
-
เอกสารประกอบการเรียนรู้การทำวิจัยในงานประจำสู่ความเป็นเลิศ (R2R)
-
การพัฒนางานสาธารณสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
-
คู่มือระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือคู่มือการใช้ระบบ NRPM
-
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ
-
Main Creative & Practical Theory in Management
-
Estimating cost of dengue treatment: Khon-Kaen Hospital, Thailand

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
Facebook: @phad

footer logo