บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธาณสุข

อีเมล์: charuwan.tad@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: sukhontha.kon@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: youwanuch.sat@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: vallerut.pob@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล์: chanida.ler@mahidol.ac.th

นางสาวพิศมัย มณีแจ่มใส

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: pissamai.mar@mahidol.ac.th

นางสาวสุนิสา คำบุญศรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: sunisa.kub@mahidol.ac.th

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo