ข่าวแสดงความยินดี


ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข

วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้เป็นอาจารย์ตัวอย่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2564 ”

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564 ระดับส่วนงาน (คณะสาธารณสุขศาสตร์)“กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี”

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดรนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง"ศาสตราจารย์"

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช เนื่องในโอกาสได้รับ Certify the status of Senior Fellow (SFHEA) United Kingdom วันที่ 27 กันยายน 2564

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มที่ 1 บุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม ปี 2565

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" ระดับคณะ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 เดือน กันยายน ปี 2564

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ พว.ศิริทรัพย์ อินทร์หลวงดี ในโอกาสได้รับรางวัล ผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม ปี 2564

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 26 เดือน ตุลาคม ปี 2564

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล ที่ได้รัรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “ด้านองค์กรภาครัฐ” ในโอกาสสถาปนาครบรอบ 36 ปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม ปี 2564

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ TEAM GOOD PRACTICE 2563 งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2020 Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม ปี 2563

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางอรัญญา ร่มโพธิ์เงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารสวาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร "แม่ดี บุคลากรเด่น ระดับส่วนงาน" ประจำปี 2563

วันที่ 12 เดือน สิงหาคม ปี 2563

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย "โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม ปี 2563

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวกมลวรรณ สนามทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำพุทธศักราชการ 2562

วันที่ 6 เดือน เมษายน ปี 2563

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนายสืบสิทธิ์ ครองชื่น ที่ได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม ปี 2562

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Team Good Practice Award

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศิล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันวิชาการการเข้าร่วมคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย Country Coordinating Mechanism (CCM) วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563

วันที่ เดือน มกราคม ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"

วันที่ 30 เดือน มกราคม ปี 2562

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"รองศาสตราจารย์"

วันที่ 4 เดือน กันยายน ปี 2561

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม ปี 2561

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2561

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม ปี 2561

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/
facebook: @phad

footer logo