ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการศึกษาดูงานในประเทศ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 | รายละเอียด
 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 7 สิงหาคม 2564 | รายละเอียด
 • คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานทางการบริหารสาธารณสุขในประเทศ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ | รายละเอียด

ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ TEAM GOOD PRACTICE 2563 งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน MAHIDOL QUALITY FAIR 2020 Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว รวมใจสู่ Agile Organization" ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  (Dean’s Iist) วันที่ 17 ธันวาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล ที่ได้รัรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “ด้านองค์กรภาครัฐ” ในโอกาสสถาปนาครบรอบ 36 ปี สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

  (Dean’s Iist) วันที่ 26 สิงหาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางอรัญญา ร่มโพธิ์เงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารสวาธารณสุข (ภาคพิเศษ) ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร "แม่ดี บุคลากรเด่น ระดับส่วนงาน" ประจำปี 2563

  (Dean’s Iist) วันที่ 16 สิงหาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมินวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย "โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  (Dean’s Iist) วันที่ 2 สิงหาคม 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวกมลวรรณ สนามทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำพุทธศักราชการ 2562

  (Dean’s Iist) วันที่ 6 เมษายน 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนายสืบสิทธิ์ ครองชื่น ที่ได้รัรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

  (Dean’s Iist) วันที่ 10 สิงหาคม 2562 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศิล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันวิชาการการเข้าร่วมคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย Country Coordinating Mechanism (CCM) วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563 วันที่ มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก" วันที่ 30 มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Team Good Practice Award วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข


Public Health Policy & Laws Journal

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo