ศิษย์เก่าปี 2560

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก บริหารสาธารณสุข (นานาชาติ)
1
PHPH/D
Mr. Manas
Ranjan Behera
2
PHPH/D
นางสาวหัทยา
เพ็ชรเจริญ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
3
5236175 PHPH/M
นางสาวอัจฉริยากร
จันทรเสนา
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
 
5437321 PHPH/M
นางสาวประภาพร
จีนมะเริง
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
4
5537554 PHPH/M
นางสาววรารัตน์
ทองยอด
5
5537559 PHPH/M
นายวิกรม
รุจยากรกุล
6
5637697 PHPH/M
นางพิมพ์ณภัส
ทับทิม
7
5736166 PHPH/M
นางสาวสุภาวณี
แสงเรือน
8
5736168 PHPH/M
นางสาวกษิรา
โพรามาต
9
5736169 PHPH/M
นางสาวดรรชนี
ถ้วนคำ
10
5736170 PHPH/M
นางกัณฑกานต์
นิลสุ่ม
11
5736175 PHPH/M
นางสาวเสาวภา
ชาวนา
12
5736171 PHPH/M
นางสาวกรกนก
อุ่นจิตร
13
5837398 PHPH/M
นางสาวสาวิตรี
มุณีรัตน์
14
5836551 PHPH/M
นายสืบสิทธิ์
ครองชื่น
15
5836556 PHPH/M
นางสาวกฤตยา
ใจขาน
16
5837393 PHPH/M
นางสาวศุจินทรา
ชูเจริญพิพัฒน์
17
5637698 PHPH/M
นางสาวเพ็ญพิชา
มโนมัธย์
18
5836553 PHPH/M
นางสาวสุพิชากรณ์
ธนานุวงษ์
18
5837390 PHPH/M
นางสาวอรรถวรรณ
โชติเสน
20
5837394 PHPH/M
นางสาวไพรินทร์
สีน้ำอ้อม
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
21
5537946 PHPH/M
นางสาวศิริพร
แสงหิรัญ
22
5636531 PHPH/M
นางสาวพรพัชรินทร์
วงศ์สายศรี
23
5637467 PHPH/M
นางสาวชินาภา
พยัคฆะ
24
5637468 PHPH/M
นางผกาทิพย์
สัจจามั่น
25
5736130 PHPH/M
นางสาวณิชวรรณ
หิรัญประกากร
26
5737596 PHPH/M
นายพัชฐิพินันท์
พลรักษ์
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
27
5837878 PHPH/M
นายเวชศาตร์
เรืองโสภิษฐ์
28
5538050 PHPH/M
นางสาวกนกวรรณ
เซียวศิริถาวร
29
5538049 PHPH/M
นางสาวรุ่งมณี
พุกไพจิตร์
30
5836565 PHPH/M
นางสาวธนิดา
อินทะจักร์
31
5836562 PHPH/M
นางสาววรัฐกานต์
อัศวพรวิพุธ
32
5836563 PHPH/M
นางสาวศิริลักษณ์
ฤทธิ์ไธสง
33
5836564 PHPH/M
นางสาวนันทินารี
คงยืน
34
5636046 PHPH/M
นางสาวศิรินภา
ใจยะบาล
35
5737578 PHPH/M
นางสาวนิตยา
โชติสวัสดิ์
36
5836549 PHPH/M
นางสาวสุภัชญา
สุนันต๊ะ
37
5836561 PHPH/M
นางสาวอโนทัย
พูลสวัสดิ์

ศิษย์เก่าปี 2559

ใส่ข้อมูลที่นี่

ศิษย์เก่าปี 2558

ใส่ข้อมูลที่นี่

ศิษย์เก่าปี 2557

ใส่ข้อมูลที่นี่

ศิษย์เก่าปี 2556

ใส่ข้อมูลที่นี่

Contact

9th Floor, Building No. 7
Departmetn of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University
420/1 Rachwithi Rd., Ratchthewi, Bangkok 10400, THAILAND

Telephone : +66 2644-8833 ext.191, 192 Fax : +66 2644-833 ext.193
Email: -
Website: https://phad.ph.mahidol.ac.th/en/
Follow us: -

footer logo