วารสารบริหารงานสาธารณสุข
Journal of Public Health Administration
    ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
    มกราคม - มิถุนายน 2550
Vol.14 No.1
January - June 2009
Home  

ปกหน้า
สารบัญ
บรรณาธิการ


นิพนธ์ต้นฉบับ

 

 


บทความทางวิชาการ

 


 

สมัครสมาชิก

 

 ISSN 0859-2861  

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-8833 ต่อ 114
โทรสาร. 0-2644-8833 ต่อ 193