วารสารบริหารงานสาธารณสุข
Journal of Public Health Administration
    ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
    กรกฎาคม - ธันวาคม 2550
Vol.13 No.2
July - December 2007
Home  

ปกหน้า
สารบัญ
บรรณาธิการ


นิพนธ์ต้นฉบับ

 

 


บทความทางวิชาการ

 


 

สมัครสมาชิก

 

 ISSN 0859-2861  

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-8833 ต่อ 114
โทรสาร. 0-2644-8833 ต่อ 193