วารสารบริหารงานสาธารณสุข
Journal of Public Health Administration

     ISSN 0859-2861
Home  

 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2550 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
มกราคม - มิถุนายน 2552 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
   
   
   
   
   
   

 

 

   

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-8833 ต่อ 114
โทรสาร. 0-2644-8833 ต่อ 193