ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ตามปี พ.ศ.
  • 2561
  • 2560
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555
  • 2554
  • 2553
  • 2552
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2561

Hataya Petcharoen, Nawarat Suwannapong, Nopporn Howteerakul, Mathuros Tipayamongkholgul

Participatory capacity building for improving quality of childcare centers in Thailand
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2560
แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์, จิระวัฒน์ อยู่สะบาย, รัตนาพร ฉัตรมงคล
ปวีณ์ธิดา เหลื่อมเจริญ, อิศรา หมีพลัด,ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
กระบวนการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐสู่การนำไปปฏิบัติ
ของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วิศรุต รัตนธรรม, จารุวรรณ ธาดาเดช,ปิยธิดา ตรีเดช,ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันองค์กรของบุคลากรสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชลบุรี
วราภรณ์ ทิพย์สุมานันท์,นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,นพพร โหวธีระกุล,มธุรส ทิพยมงคลกุล การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
ขวัญชนก เทพปัน, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,นพพร โหวธีระกุล,มธุรส ทิพยมงคลกุล, การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี
กษิรา โพรามาต, ภูษิตา อินทรประสงค์, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศิลบุตร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตบริการสุขภาพที่ 5

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

กฏหมายควบคุมยาเสพติดเปรียบเทียบ

ติณณ์ธฤต ทัพโคกสูง,
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
ศรัณยา ประสิทธิศิริกุล

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมบริการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว แผนกวิสัญญี สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

ประสาร นาคคง,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
สุธี อยู่สถาพร

การบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กาญจนา เอี่ยมอักษร,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ยุวนุช สัตยสมบูรณ์,
วิริณธิ์ กิตติพิชัย
การเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3

นรินทิพย์ ชัยพรมเขียว,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
สุธี อยู่สถาพร

มาตรการในการควบคุมและป้องกันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
กรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านพรมแดนแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย

สุรางคนา สมันเลาะห์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
สุธี อยู่สถาพร,
นพดล โสภารัตนาไพศาล

การตัดสินใจใช้บริการรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอนของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลศิริราช

นันทิดา จันต๊ะวงค์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ,
ชาญวิทย์ ตรีเดช

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดปทมุธานี
เบญจวรรณ จันทร์สามารถ คุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก: กรณีศึกษาแผนกห้องผ่าตัดต้อกระจก
Chantra Waiyarat,
Charuwan Tadadej,
Nutkamol Chansatitporn,
Khrongwong Musikatavorn
Emergency Room Observation Unit Reduces Emergency Department Length of Stay Among Non
High Risk Heart Failure Patients
กุมารีรัตน์ ถาวรจิตร,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ผลของมาตรการการควบคุมยาสูบโดยสื่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% ต่อการรับรู้และอารมณ์ของกำลังพลกองพันนักเรียน
โรงเรียนทหารสื่อสาร
สุภาพร แร่ใจดี,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
นพพร โหวธีระกุล,
มธุรส ทิพยมงคลกุล
การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดสุพรรณบุรี
Manas Ranjan Behera
Chardsumon Prutipinyo,
Nithat Sirichotiratana,
Chukiat Viwatwongkasem
Interventions for improved retention of skilled health workers in rural and remote areas
คณัชฌา สิทธิบุศย์,
สมชาติ โตรักษา,
กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
การพัฒนางานจัดเก็บรายได้โรงพยาบาล ในสถาบันบำราศนราดูร ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ จากทุกหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2558
Manas Ranjan Behera,
Chardsumon Prutipinyo,
Nithat Sirichotiratana,
Chukiat Viwatwongkasem
Strategies for Retaining Health-Care Professionals in Rural Areas of India
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2559
พัชรนันท์ วงษ์ประเสริฐ,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
มธุรส ทิพยมงคลกุล,
นพพร โหวธีระกุล

ผลการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

อังสนา บุญธรรม,
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
ณฐมน พรมอ่อน,
นุชวรรณ์ บุญเรืองกิตินันท์,
รมนปวีร์ บุญใหญ่

การตรวจพิสูจน์องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์
ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
พิชญาภา อัตตโนรักษ์,
สมชาติ โตรักษา,
อัจฉรา แก้วน้อย

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานประจำวันโดยใช้หลักอิทธิบาท 4 ของคลินิก แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วุฒิกรณ์ พันธุ์ยิ่งยก,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การพัฒนางานบริการทางการพยาบาลด้วยจิตตปัญญาศึกษา โรงพยาบาลซานคามิลโล จังหวัดราชบุรี
ปิยะนุช ชัยสวัสดิ์,
ภิฤดี ภวนานันท์,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
วิริณธิ์ กิตติพิชัย
การใช้บริการสุขภาพตามสิทธิของผู้สูงอายุตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
นัดดา รุ่งเดชารัตน์,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ดุสิต สุจิรารัตน์
สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ศศิประภา วุฒิจรูญพันธ์,
ภูษิดา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร,
ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยและคุณภาพการบริการงานผู้ป่วยในตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง
อรทัย ห้าวหาญ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
ผลการพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
สัญญา เหมือนโพธิ์ทอง,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของ
คณะกรรมการบริหาร หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

N Ismail,
N Suwannapong,
N Howteerakul,
M Tipayamongkholgul,
S Apinuntavech

Assessing disaster preparedness and mental health of community members in Aceh,
Indonesia: a community-based, descriptive household survey of a national program
ณัฐธิสา บุญเจริญ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความเครียดในงาน และความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานวัณโรคของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

สาวนาถ เลิศสำราญ,
สมชาติ โตรักษา,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

การพัฒนางานบริการทันตกรรม โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Sunee Suwanpasu,
Youwanuch Sattayasomboon
Accuracy of Modified Early Warning Scores for Predicting Mortality in Hospital: A Systematic Review and
Meta-analysis
Manathip Osiri,
Jongkonnee Wongpiyabovorn,
Youwanuch Sattayasomboon,
Niramol Thammacharoenrach
Inflammatory cytokine levels, disease activity, and function of patients with rheumatoid arthritis treated with combined conventional disease-modifying antirheumatic drugs or biologics
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2558
อัญชุลี อ่อนศรี,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ,
ชาญวิทย์ ตรีเดช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานคัดกรองมะเร็งเต้านมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดราชบุรี
เบญญาภา พุทธอรุณ,
สมชาติ โตรักษา,
พีรพัฒน์ เกตุค้างพลู
การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบบูรณาการ ในสถาบันโรคทรวงอก
อารยา ขำสกุล,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง
ภาวนา พุกภูษา,
สมชาติ โตรักษา,
พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย
การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลด้วยการบันทึกแบบชี้เฉพาะ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รสสุคน์ ตันติวิชิตเวช,
สมชาติ โตรักษา,
ธวัช เตียวิไล
การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
มนัสนันทุ์ ธนวิกรานต์กูล,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
มธุรส ทิพยมงคลกุล,
นพพร โหวธีระกุล
การยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิแห่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร
จตุพร อุ่นประเสริฐสุข,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
บุคลิกภาพ 5 มิติ และการจัดการความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทย
กนกนวรรณ สีมา,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความตั้งใจลาออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ปุญญิศา อินดร,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
การใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างงานวิเคราะห์การใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอกเลือดผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย
นลินรัตน์ ทองนิรันดร์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทย
อนุวัฒน์ เสน่ห์,
สุธี อยู่สถาพร,
สุพล อิงประสาร
มาตรการทางกฎหมายในการออกเสียงประชามติของผู้ต้องหา
พนม พุ่มโพธิ์,
สุธี อยู่สถาพร,
สุพล อิงประสาร
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กรณีผู้ต้องหาไม่มีทนายความหรือ
ผู้ซึ่งไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำ
นาวี แหล่งสิน,
สุธี อยู่สถาพร,
สุพล อิงประสาร
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เกศริน ก้องสนั่น,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
สมรรถนะการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวงสาะารณสุข
สมบูรณ์ สุวรรณเทวะคุปต์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
แรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข
เบญจมาศ จันทร์วัน,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
จารุวรรณ ธาดาเดช,
ปิยะธิดา ขจรชัยกุล
การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามสุขบัญญัติของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดปทุมธานี
จุฑาทิพย์ สุนจิรัตน์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในองค์กรดูแลสุขภาพเด็กแห่งหนึ่ง
ดวงฤทัย สัมฤทธิ์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง
สารภี ปุณณชัยยะ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการคลินิกปกติในเวลาแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
ในโรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน
สุรีพร สกุณี,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ,
ศักดา ตรีเดช
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสื่อสิ่งิมพ์และการดื่มของกลุ่มเยาวชน : กรณีศึกษานักศึกษาในมหาวิทยาลัย
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
การเฝ้าระวังการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อสิ่งพิมพ์ในกรุงเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555
Vallerut Pobkeeree,
Surachart Na Nongkhai,
Sangkom Vittayanan
Factors related to public health laboratry maagement in northern Thailand
Naruemon Auemaneekul,
Pimpan Silpasuwan,
Nithat Sirichotiratana,
Pratana Satitvipawee,
Malinee Sompopcharoen,
Chukiat Viwatwongkasem,
Dusit Sujirarat
The Impact of Cigarette Plain Packaging on Health Warning Salience and Perceptions: Implications for Public Health Policy
Tanaporn Toothong,
Mathuros Tipayamongkholgul,
Nawarat Suwannapong,
Saravudh Suvannadabba
Evaluation of mass drug administration in the program to control imported Iymphatic filariasis in Thailand
บุญนาค บุญโพธิ์,
จารุวรรณ ธาดาเดช,
ปิยธิดา ตรีเดช,
ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
อภิชาญ ทองใบ,
จารุวรรณ ธาดาเดช,
ปิยธิดา ตรีเดช,
ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Sunee Suwanpasu,
Youwanuch Sattayasomboon
Hyperactive and hypoactive psychomotor subtypes of delirium in demented and nondemented
elderly patients with hip fractures: systematic review and meta-analysis
วีร์สุดา เผ่าภูธร การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาด ในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ประภารัตน์ พรมเอี้ยง,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
มธุรส ทิพยมงคลกุล,
ฉวีวรรณ บุญสุยา
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม
Varothorn Charoensuk,
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Montree Yuadyoung
Cost-Effectiveness Analysis of Rehabilitation Services for Stroke Patients in Pranangklao Hospital, Fiscal Year 2011-2012
ชมพูนุท บุษกรเรืองรัตน์,
สมชาติ โตรักษา,
ปรัญชญา ศรีสว่าง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลธนบุรี
ชำนาญ ม่วงแดง,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ค่านิยมการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อัจฉราวรรณ เมืองมีศรี,
สุรชาติ ณ หนองคาย
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายว่าด้วยการโฆษณาสถานพยาบาล
อารยา สัมพันธพงษ์,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของพยาบาลและผู้่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ในสังกัดของรัฐแห่งหนึ่ง
นาถติญา จันทร์สน,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร,
เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
ลักษณะภวะผู้นำตามตารางตาข่ายการนิเทศ และบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ตามการรับรู้ของพยาบาลใหม่ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
บังอร สุภาเกตุ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
ภาวะผู้นำเชิงบารมีของหัวหน้าหน่วยงานตามการรับรู้ของบุคลากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
บุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ทัศนีย์ บัวคำ,
ทัคคนา สุวรรณไตรย์
ความคาดหวังของผู้กระทำการสาธารณสุขชุมชน ต่อระบบการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
V. Pobkeeree,
S. Na-Nongkhai,
S. Vittayanan
Organizational Diagnosis of a Regional Medical Sciences Center in Northern Thailand
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2557
Kanittha Chamroonsawasdi,
Sukontha Kongsin,
Suwat Srisorrachatr,
Nutchawan Boonreung,
Sittikorn Rongsumlee
Monitoring and Evaluation of a Model Development Project and Strategic Campaign on HIV/AIDS Prevention among Muslim Communities in Thailand
มิ่งขวัญ เทียนธนานุรักษ์,
สุคนธา คงศีล,
สมชาติ โตรักษา
ความเป็นธรรมของการให้บริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดนครนายก
ปิยนุช แก้วคำรอด,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ
การทำงานเป็นทีมตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
พรรณี วิเศษบุปผา ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยในโครงการการรักษาด้วยยาไวรัสเอ็ชไอวี ภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยนนท์
พิชาชานันท์ ทองหล่อ,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ
การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง
ก้อนคำ พลวงค์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
น้ำฝน อินทรเทศ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
การรับรู้อย่างมีชั้นเชิงและความยุติธรรมในองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง
สุจินดา พิภพสุทธิไพบูลย์,
สมชาติ โตรักษา,
ยุวรีย์ พิชิตโชค
การพัฒนางานธุรการหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Manas Ranjan Behera,
Surachart Na-nongkhai
Human Resources for Health in India: Challenges and Way Forward
K Theppanya,
N Suwannapong,
N Howteerakul
Health-science students’ self-efficacy, social support, and intention to work in rural areas of the Lao People’s Democratic Republic
Atsuhiko Ota,
Junji  Mase,
Nopporn Howteerakul,
Thitipat Rajatanun,
Nawarat Suwannapong,
Hiroshi Yatsuya,
Yuichiro Ono
The Effort-reward Imbalance work-stress model and daytime salivary cortisol and dehydroepiandrosterone (DHEA) among Japanese women
Kyaw Htin,
Nopporn Howteerakul,
Nawarat Suwannapong,
Mathuros Tipayamongkholgul
SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION AND BETAL-QUID CHEWING AMONG YOUNG ADULT MYANMAR LABORERS IN THAILAND
สุภัทร หลีกทุกข์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ,
ศักดา ตรีเดช
ประสิทธิผลการบริหารงานของประธษนกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระงับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัลพบุรี
จารุวรรณ ธาดาเดช,
สิริมา มงคลสัมฤทธิ์,
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
วิวัฒนาการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
ชุติมา ชัยมณี,
สมชาติ โตรักษา,
วราภรณ์ บุญศิริ,
ขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล
การติดตามดูแลสตรีที่มีผลการตรวจคัดกร พบการอักเสบของปากมดลูก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2551 - 2556
ชุติมา ชัยมณี,
สมชาติ โตรักษา,
วิรัช กลิ่นบัวแย้ม,
บพิตร พรมจันทร์
การติดตามสตรีติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วิชุดา บุษบงค์,
นพพร โหวธีระกุล,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
เพชร รอดอารี,
ดุสิต สุจิรารัตน์
บทบาทของแรงจูงใจในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า การดูแลตนเอง และการควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จีรวรรณ เอกอุ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองความไม่พึงพอใจในงานของผู้บริหารระดับต้น กรมหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ศิริพร จัตวา,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
จารุวรรณ ธาดาเดช
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ละออ นาคกุล,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี,
สุคนธา ศิริ
ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี
พงษ์ศักดิ์ คชาทอง,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
กระบวนการสอบสวนและหลักฐานคดีความผิดทางเพศ
วุฒิพันธ์ ทานะมัย,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
Suwannapong, N.,
Tipayamongkholgul, M.,
Bhumiratana, A.,
Boonshuyar, C.,
Howteerakul, N.,
Poolthin, S.
Effect of community participation on household environment to mitigate dengue transmission in Thailand
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
งานวิจัยตีพิมพ์
ปี 2556
พีรา ปานพรม ประสิทธิผลการออกใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
นาฏสิริ ราชฉวาง ความสนใจในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์ที่จะยืดการตายของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในทัศนะของผู้สูงอายุ
ในกรุงทพมหานคร
Aphisada Kaewmeesri,
Charuwan Tadadej,
Piyatida Khajornchaikul,
Pratana Satitvipawee,
Kwanmuang Kaeodumkoeng
Job Happiness of Primary Care Personnel in Samutprakarn Province
จารุวรรณ ธาดาเดช การรับรองมาตรฐานสากลโรงพยาบาลในประเทศไทย : สถานการณ์และแนวโน้ม
Chardsumon Prutipinyo,
Nitin Bhatt,
Nithat Sirichotiratana
Perception and Knowledge on Health Risks by Waterpipe Tobacco - Smoking Tourists in a Night Spot of Bangkok, Thailand
รดิวันต์ กิตติชัยเศรษฐ์,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ปิยธิดา ตรีเดช,
ดุสิต สุจิรารัตน์
การประเมินผลการใช้แบบฟอร์มการบันทึกทางการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
วีรญา ศิริจรรยาพงษ์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ
ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลรามาธิบดี
พูลทรัพย์ โพนสิงห์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
อภิญญา ศรีจันทร์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพดรงพยาบาลบำรุงรษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
อรวรรณ เครือแป้น,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ธงชัย วิเศษบุปผา,
สุธี อยู่สถาพร,
สุรชาติ ณ หนองคาย
ข้อเสนอเชิงกฎหมายในการพัฒนามาตรฐานบริการสาธารณสุข ด้านบุคลากรที่มิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสมุทรปราการ
กฤชคุณ สีด่อน,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ
การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2555
โสฬส อ้นไชยะ การปฏิบัติของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองสิทธิของคู่สมรสในการได้รับรู้ผลเลือดของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
ประเสริฐ ทองเรือง คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ
ณิชาภา เดชาปภาพิทักษ์,
สมชาติ โตรักษา,
สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
การพัฒนางานบริการบำบัดระยะสั้นผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ หน่วยบำบัดระยะโรคข้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ การประเมินผลการนำกฎหมายไปปฏิบัติด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทย
อรสา ตั้งสายัณห์,
เพ็ญพักตร์ อุทิศ,
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน
การวิเคราะห์ต้นทุน - ประสิทธิผล การควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานอย่างได้ผล ปีงบประมาณ 2553
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ดวงนภา อินทรสงเคราะห์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร
ธิดารัตน์ ศรีกันทา,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
สุขุม เจียมตน,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
พาณิภัค โพธิ์เงิน,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
กิติพงษ์ หาญเจริญ
การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ.2550 ของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลราชวิถี
ยุวดี เติมสินทรัพย์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร
ประภาพร จงใจภักดี,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี,
สุคนธา ศิริ
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
อรัญญา ร่มโพธิ์เงิน,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี,
สุคนธา ศิริ
ความสุขในการทำงานของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
เบญจมาพร อาษากิจ,
จารุวรรณ ธาดาเดช,
ปรารถนา สถิตย์วิภาวี,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
ยุวดี เกตสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไทยแห่งหนึ่ง
Bhuwadol Kuramasuwan,
Nopporn Howteerakul,
Nawarat Suwannapong,
Petch Rawdaree
Diabetes, impaired fasting glucose, daily life activities, food and beverage consumption among
Buddhist monks in Chanthaburi Province, Thailand
Sangkaew Rachpukdee,
Nopporn Howteerakul,
Nawarat Suwannapong,
Smarn Tang-aroonsin
Quality of Life of Stroke Survivors: A 3-Month Follow-up Study
Nithat Sirichotiratana,
Subash Yogi,
Chardsumon Prutipinyo
Perception of Tourists Regarding the Smoke-Free Policy at Suvarnabhumi International Airport,
Bangkok, Thailand
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2555
ปิยนุช สุขสำราญ,
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
วิชช์ เกษมทรัพย์
ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดี ปีงบประมาณ 2552
สุพรรณา ครองแถว,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ดุสิต สุจิรารัตน์
ปัจจัยทำนายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตภาคกลาง
ผกามาศ ตะนัง,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 และ 9
ปวีณา ทองดี,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
สุคนธา ศิริ
ความสัมพันธ์และปัจจัยทำนายประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
ไมลา อิสสระสงคราม,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่มีต่อการบริหารจัการโครงสร้างใหม่
ภัทรวิทย์ เงินทอง คุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
วิไลวรรณ แสงเนียม,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
ฉวีวรรณ บุญสุยา,
นพพร โหวธีระกุล
สมรรถนะในตน การทำงานเป็นทีม พฤติกรรมผู้นำ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
เอื้ออารี เพ็ชรสสุวรรณ,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
นพพร โหวธีระกุล,
ฉวีวรรณ บุญสุยา
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
Bhusita Intaraprasong,
Sureporn Potjanasitt,
Junya Pattaraarchachai,
Chavalit Meennuch
Situational Leadership Styles, Staff Nurse Job Characteristics Related to Job Satisfaction and
Organizational Commitment of Head Nurses Working in Hospitals under the Jurisdiction of The Royal Thai Army
Bhusita Intaraprasong,
Warunee Dityen,
Peera Krugkrunjit,
Thanya Subhadrabandhu
Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior of Personnel at One University Hospital in Thailand
บุรัสกร เตจ๊ะมา,
สุคนธา คงศีล,
สมชาติ โตรักษา,
กิติพงษ์ หาญเจริญ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
อุทัยวรรณ ช่วยตน,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย :
กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุมาพร พรมสะอาด,
อุดม ลีลาทวีวุฒิ,
สมชาติ โตรักษา,
สุคนธา คงศีล
การเสริมสร้างอำนาจในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลรัศมิ์ พรมไธสง,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
ธีรพงษ์ บุญรักษา
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
ในโรงพยาบาลศิริราช
สุภาพร ยมหงษ์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความชัดเจนบทบาทและภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านสาธารณสุขของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารสุขที่ 12
ศิรินา เมืองแสน,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
อรดี ตั้งทองเพ็ชร,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
เรดา เกษตรสุวรรณ,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย
สายชล แสงแดงชาติ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
พิทยา ไพบูลย์ศิริ,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ผลของทักษะการบริหารและบรรยากาศองค์การต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 3
ฤทัย ภูมิเจริญ,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
เรดา เกษตรสุวรรณ,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยทำนายการตั้งใจคงอยู่ในงานของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ภูษิตา อินทรประสงค์,
พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
ชวลิต หมื่นนุช
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำระบบบริหารแบบ 4 ระบบ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความเครียดในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ
วรางคณา สาริพันธุ์,
วิชาญ เปี้ยวนิ่ม,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
สุรชาติ ณ หนองคาย
แนวทางปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บพยานหลักฐานผู้ป่วยคดีในหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ธนพร ศรัทธาพุทธ,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล,
สุธี อยู่สถาพร
การกำกับดูแลการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง ตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ในเขตกรุงเทพมหานคร
จิราพร คงทอง,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ดุสิต สุจิรารัตน์,
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
การปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552
ของผู้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจริญทิพย์ โชครุ่งรัตนชัย,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
ขวัญใจ อำนาจสัตย์ชื่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
นฤพนธ์ ทรงพระ,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
สุธี อยู่สถาพร
ประสิทธิผลของมาตรการทางกฎหมายในการชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
เอกพจน์ จรัสแผ้ว,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการกระจายยาสเตียรอยด์ ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
อดิษร ภูคงน้ำ,
สุธี อยู่สถาพร,
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การส่งเสริมและคุ้มครองด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นท่จังหวัดนครราชสีมา
Chardsumon Prutipinyo,
Kamontip Maikeow,
Nithat Sirichotiratana
Self-Care Behaviours of Chemotherapy Patients
สุรชาติ ณ หนองคาย จริยธรรมวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
ชุติมา ชัยมณี,
สมชาติ โตรักษา,
พัชรา วงษ์สุวรรณ์
การพัฒนางานบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2548 - 2553
Wirin Kittipichai,
Hatairat Sataporn,
Nithat Sirichotiratana,
Phitaya Charupoonphol
Alcoholic Beverages Drinking among Female Students in a Tourist Province, Thailand
Somsri Sumet,
Nawarat Suwannapong,
Nopporn Howteerakul,
Chuthipat Thammarat
Knowledge management model for quality improvement in the hemodialysis unit of a non - profit private hospital, Bangkok, Thailand
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2554
Pirudee Pavananunt ILLICIT CIGARETTE TRADE IN THAILAND

วารสารระดับ
นานาชาติ

สุคนธา คงศีล,
สุขุมเจียมตน,
กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง,
กิติยา พรมอ่อน,
สิทธิกา รองสำลี,
นุชวรรณ์ บุญเรือง
ศรันยา บุญใหญ่,
กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์,
เบญจพร ยังวิเศษ,
สิริพร มนยฤทธิ์
การเปรียบเทียบความต่อเนื่องสม่ำเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดสื ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สุรชาติ ณ หนองคาย กระบวนทัศน์สุขภาพจิตวิญญาณในมุมมองศาสนาสำคัญในประเทศไทย
ภูษิตา อินทรประสงค์,
พิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
ชวลิต หมื่นนุช
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำระบบบริหารแบบ 4 ระบบ ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ การทบทวนองค์ความรู้การห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิง
ชุติเดช เจียนดอน,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
ฉวีวรรณ บุญสุยา,
นพพร โหวธีระกุล
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สุภาวดี ศรีนวล,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
นภาพร ศิริพรกิตติ,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช
รำไพพรรณ ศรีทิพงศ์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายเพิ่มจำนวนร้านยาคุณภาพในส่วนภูมิภาค ปี 2552 ไปปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
พัชราภรณ์ เนตรสว่าง,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความแปลกแยกในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ประเทศไทย
วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค,
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
สมชาติ โตรักษา
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Chardsumon Prutipinyo,
Nithat Sirichotiratana
Drug Policy and Administration Affecting Quality of Life of the Poor in Thailand
Chardsumon Prutipinyo,
Suthee Usathaporn
Medical Liabilities Considered by the Sub-Committee of the Thai Medical Council
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ การติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาและส่งเสริมการขาย โดยอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010
ริศาธัญญ์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์
เหตุผลที่ควรถอดบุหรี่ออกจากการเจรจาการค้าเสรี
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
สายสุนีย์ ทองคำ
ความคลาดเคลื่อนทางยาและข้อควรระวังทางกฎหมาย: กรณีศึกษาจากใบสั่งยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ประภาพร ถ้ำแก้ว,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
กระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
เนาวรัตน์ เจริญสุข,
ปิยธิดา ตรีเดช
วงเดือน ปั้นดี
แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
ภาวิดา พันระกา,
กิติพงษ์ หาญเจริญ,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
แรงจูงใจกับประสิทธิผลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน
เสงี่ยม นาคเกษม,
สุรชาติ ณ หนองคาย
สมรรถนะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
อุบลวรรณ เที่ยงบูรณธรรม,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
วันเพ็ญ แก้วปาน,
จุฑาธิป ศีลบุตร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร
สินีนาฏ วิไลจิตต์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี
ปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง
Muhammad Shafiq Khan,
Nawarat Suwannapong,
Nopporn Howteerakul,
Oranut Pacheun,
Titipat Rajatanun
Improvement of District Hospital Service System to Increase Treatment Adherence Among Tuberculosis Patients in Pakistan
กนกวรรณ สินลักษณทิพย์,
สมชาติ โตรักษา,
วัชระ ก้อนแก้วล
พีระ ครึกครื้นจิตร
การพัฒนารูปแบบงานบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี 2553
กนกวรรณ สินลักษณทิพย์,
สมชาติ โตรักษา,
วัชระ ก้อนแก้ว,
พีระ ครึกครื้นจิตร
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤต
พรฤดี นราสงค์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี,
ไชยยงค์ นวลยง
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัด โดยวิธีหุ่นยนต์ โรงพยาบาลศิริราช
สมปรารถนา รัตนมณี,
เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
มาตรการคคควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะ ตามความคิดเห็นของแพทย์และนักกฎหมาย
ขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร,
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร
การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบลเอกชน ตามมาตรฐานกายภาพบำบัด
Teeraporn Sathira-Angkura,
Sukhontha Kongsin,
Bhusita Intaraprasong,
Junya Pattaraarchachai,
Sukhum Jiamton
Factors Associated with the Effectiveness of Diabetes Care at Primary Care Settings
วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค,
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
สมชาติ โตรักษา
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ,
กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์,
สุคนธา คงศีล,
อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์
การวิเคราะห์ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ปีงบประมาณ 2551
สุธิดา วรโชติธนัน,
อัมพร ศรีสำรวล,
ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน,
กฤตยา โยธาประเสริฐ,
พนมพร ปิยะกุล,
วิภา ภาวนาภรณ์,
ณิษาอร พิหูสูตร,
ทิพสุคณธ์ บำรุงวงศ์,
พีระ ครึกครื้นจิตร
ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์

สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
นุชวรรณ์ บุญเรือง,
สุธิดา วรโชติธนัน,
กนกศักดิ์ สงศ์เป็ง,
เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ,
อุษา โถหินัง,
กิติยา พรหมอ่อน,
เบญจพร ยังวิเศษ,
กุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์,
ศรันยา บุญใหญ่,
สิทธิกร รองสำลี

ความสำคัญของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ : ข้อค้นพบหลักจากการทบทวนครึ่งแผน แผนยุทธศาสตร์
บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554
Orawan Kaewboonchoo,
Sumlee Saleekul,
Suthee Usathaporn 
Factors related to work ability among Thai workers.
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2553
รินทร์ ปานเจริญ,
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร
การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง
Chardsumon Prutipinyo Policy and Strategy on Illicit Drugs' Prevention and Suppression
Poom Malakul Na Ayudhya Public Health Database Model Version 1.0.1
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร,
นิตยา ธนกาญจน์
ความพึงพอใจในงานของพยาบาล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
Silchai Nettanont,
Piyathida Tridech,
Peera Krugkrunjit
FACTORS AFFECTING THE COORDINATION OF SURVEILLANCE AND RAPID RESPONSE TEAM
AT DISTRICT LEVEL IN PUBLIC HEALTH REGION 4
ปภาวดี เหล่าพาณิชย์เจริญ,
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร,
สุจิตรา นิลเลิศ
ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี
อุษา โถหินัง ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
Muang Muang Sein,
Nopporn Howteerakul,
Nawarat Suwannapong,
Jirachai Jirachewee
Job Strain among Rubber-Glove-Factory Workers in Central Thailand
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร
การสังเคราะห์ความรู้การพัฒนาองค์กร: กรณีศึกษาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ประเทศไทย
บุญนริศ สายสุ่ม,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
ชาญวิทย์ ทระเทพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานีอนามัย ตามการรับรู้ของหัวหน้าสถานีอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
สุพัตรา บุญเจียม,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
สิระยา สัมมาวาจ
ค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี ประเทศไทย
Vallerut Pobkeeree,
Pathom Sawanpanyalert,
Nirat Sirichotiratana
FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE MANAGEMENT AT A PUBLIC HEALTH INSTITUTE IN THAILAND
Suthee Usathaporn,
Chardsumon Prutipinyo
Thailand's justice administration and medical lawsuits
Prasit Kachaiyaphum,
Nopporn Howteerakul,
Dusit Sujirarat,
Sukhontha Siri,
Nawarat Suwannapong
Serum Cholinesterase Levels of Thai Chilli-Farm Workers Exposed to Chemical Pesticides: Prevalence Estimates and Associated Factors
Sandhi Wynn Nyunt,
Nopporn Howteerakul,
Nawarat Suwannapong,
Thitipat Rajatanun
SELF-EFFICACY, SELF-CARE BEHAVIORS AND GLYCEMIC CONTROL AMONG TYPE-2 DIABETES
PATIENTS ATTENDING TWO PRIVATE CLINICS IN YANGON, MYANMAR
สุรชาติ ณ หนองคาย การวัดความสำเร็จของจังหวัดในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากการดำเนินงานตามแนวทาง PMQA

S. Jiamton,
S. Kongsin
,
K. Wongpeng,
S. Rongsumlee
P. Sirisuwan,
K. Prom-on

Health outcome of PLWA on ART and service system in hospitals with different size under universal
coverage in Thailand: Does size matter?

Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Nootchawan Boonruang,
Kanoksak Wongpeng,
Petcherut Sirisuwan,
Usa Thohinung,
Kitiya Prom-On,
Benjaporn Youngvises,
Kulyisa Tachapetpaiboon, 
Saranya Boonyai, 
Sitikorn Rongsumlee

Importance of developing a National Strategic Plan for HIV prevention, care and treatment:
Key finding from the ‘National Strategic Plan for Integration of AIDS Prevention and Alleviation
2007-2011’: Mid-Term Review: Thailand

Lela McKnight-Eily,
Ren Arrazola,
Robert Merritt,
Ann Malarcher,
Nithat Sirichotiratana
Prevalence and Psychosocial Correlates of Current Smoking Among Adolescent Students in Thailand, 2005
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Jose A. Suaya,
Sirijitt Vasanawathana,
Petcherut Sirisuvan,
Donald S. Shepard
Cost of dengue in Thailand
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง,
กิติยา พรมอ่อน,
สิทธิกร รองสำลี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อความต่อเนื่องของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สุคนธา คงศีล,
สุขุม เจียมตน,
นุชวรรณ์ บุญเรือง
การวิจัยเชิงสำรวจ นมโรงเรียน : คุณภาพ ความครอบคลุม และการจัดการที่อาจนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2552
สุรชาติ ณ หนองคาย การวัดความสำเร็จของจังหวัดในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จากการดำเนินงานตามแนวทาง PMQA
ปิยธิดา ตรีเดช ความสุขกับสุขภาพ: มุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ กระบวนวิธีพิจารณาด้านจริยธรรมการแพทย์

N Sirichotiratana,
S Sovann,
T Y Aditama,
M Krishnan,
N N Kyaing,
M Miguel-Baquilod,
P T Hai, D N Sinha,
C W Warren and N R Jones

Linking data to tobacco control program action among students aged 13–15 in Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) member states, 2000–2006
Jose A. Suaya,
Donald S. Shepard,
Joo B. Siqueira,
Celina T. Martelli,
Lucy C. S. Lum,
Lian Huat Tan,
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
F?tima Garrido,
Romeo Montoya,
Blas Armien, Rekol Huy,
Leticia Castillo,
Mariana Caram,
Binod K. Sah, Rana Sughayyar,
Karen R. Tyo,
AND Scott B. Halstead
Cost of Dengue Cases in Eight Countries in the Americas and Asia: A Prospective Study
ปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์,
ภูษิตา อินทรประสงค์
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่มีผลต่อ การเป็นองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อรสา สุขดี,
พีระ ครึกครื้นจิตร,       
ปิยธิดา ตรีเดช,
วัลลาภา บุญรอด
การประเมินสมถรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก
ชนัฎตรี บุญอินทร์,
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเสมหะผู้มีอาการสงสัยป่วยเป็นวัณโรค ที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตร
วัณโรคแห่งชาติ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค
จิตติญา ลัดดากลม,
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สินีนาฏ ชาวตระการ,
ปิยธิดา ตรีเดช
,
พีระ ครึกครื้นจิตร,
วงเดือน ปั้นดี
ความตั้งที่จะลาออกจากงานของเจ้าหน้าที่ศึกษาเฉพาะกรณี ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย
เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก ด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ศศิธร สุรทานต์นนท์,
ภิฤดี ภวนานันท์,
สุคนธา คงศีล
,
สุขุม เจียมตน
การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลบริการผู้ป่วยสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ในแผนกผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543