ภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์กร การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ
ในงานกับการบริหารคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคกลาง
     

วันเพ็ญ  แ้ก้วปาน* สุรินธร กลัมพากร*
ภูษิตา  อินทรประสงค์**  ณัฎฐกุล หนูจักร ***  

* ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
** ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
*** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

 
บทคัดย่อ
 

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำ บรรยากาศองค์กร การได้รับการเสริมสร้าง
พลังอำนาจในงาน การบริหารคุณภาพบริการพยาบาลและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
บรรยากาศองค์กร การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน กับการบริหารคุณภาพบริการ
พยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในเขตภาคกลาง กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 274 คน
เครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามภาวะผู้นำ  บรรยากาศองค์กร
การได้รับการเสรอมสร้างพลังอำนาจในงาน และการบริหารคุณภาพบริการพยาบาล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
     ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการบริหารคุณภาพบริการพยาบาล โดยรวมในระดับ
ดีและส่อแววยั่งยืน  มีภาวะผู้นำโดยรวมอยู่ในระดับสูง  โดยมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับสูง การรับรู้บรรยากาศองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง
และการได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานอยู่ในระดับปานกลาง และภาวะผู้นำ
บรรยากาศองค์กร การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานมีความสัพันธ์เชิงบวก
กับการบริหารงานคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (r = 0.56, 0.42 และ 0.39 ตามลำดับ) โดยภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์กร
สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารคุณภาพบริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยได้ร้อยละ
40.6 (R
2 = 0.406) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01
      ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารคุณภาพบริการโดยควรสนับสนุน
การศึกษาฝึกอบรมแก่หัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงาน
โดยจัดโครงสร้างการบริหารงานและมาตรฐานงานให้เอื้ออำนวยการทำงาน จัดบุคลากรและ
ทรัพยากรที่จำเป็นให้เพียงพอ และประเมินผลการบริหารคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง               

     
คำสำคัญ  
  ภาวะผู้นำ, บรรยากาศองค์กร, การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงาน,
การบริหารคุณภาพบริการพยาบาล, หัวหน้าหอผู้ป่วย
     
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2549