ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้สัมผัสอาหาร ในกองเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 7
     

ดนยา  วงศ์ศิริกุล* สุธิดา จงปิยวรางค์* ดวงรัตน์  อินทร*
ภูษิตา  อินทรประสงค์**  ชัชวาล  สิงหกันต์*
และ อรวรรณ  แก้วบุญชู***  

* ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
** ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
*** ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บทคัดย่อ
 

     จากการสำรวจสภาวะสุขาภิบาลอาหารในกองเดินรถ องค์การขนส่งกรุงเทพมหานคร เขตการเดินรถที่ 7  พบว่า การขาดความเข้าใจ เรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ของคนขายอาหารมีส่วนในการทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและการท้องเสียของพนักงานขับรถ
โดยสาร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาวะสุขาภิบาลอาหารและศึกษาความรู้
ทัศนคติและการปฏิบัติทางด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบอาหารที่กองเดินรถทั้ง 3 ท่า
ได้แก่ ท่าอิฐ เขมา และศรีณรงค์ทั้งหมด จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสำรวจที่ประยุกต์มาจาก
แบบสำรวจร้านอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลการสำรวจพบว่ามีเพียง
1 ร้านคือ ร้านค้าที่ 6 ซึ่งจำหน่ายเครื่องดื่มในกองเดินรถศรีณรงค์ที่ผ่านมาตรฐาน พบว่ามี
ผู้มีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติทางด้านสภาวะสุขาภิบาลอาหารในระดับดีมีจำนวน 2,
6, 3 คน ในร้านจำหน่ายอาหาร (23 คน) และ 1, 2, 1 คนในร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม (7 คน) ตามลำดับ
      ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารควรจัดให้มีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขอนามัยเพื่อป้องกันการปนเปื้อน ของแบคทีเรียสู่อาหารและน้ำดื่ม นอกจากนี้การจัดอบรมผู้ประกอบการโดยใช้หลักการ Good Hygiene Practice (GHP) จะมีส่วนช่วยในการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดความรู้และทัศนคติที่ดี
ทางด้านสภาวะสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดการปฏิบัติตนที่ถูกสุขอนามัยต่อไป

     
คำสำคัญ  
  ท่ารถโดยสารประจำทาง ผู้สัมผัสอาหาร ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ
     
http://www.eeat.or.th