หลักสูตรของภาควิชา
 
หลักสูตร ส.ด. (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข
 
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ)
 
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
 
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคปกติ)
 
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
 
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติ)
 
หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543