ผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
  • ปี 2557
  • ปี 2556
  • ปี 2555
  • ปี 2554
  • ปี 2553
  • ปี 2552
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2560

พิมพ์ณภัส ทับทิม,
จุฑาธิป ศิลบุตร,
วัลลีรัตน์ พบคีรี,
วิริยะ ลั่มมั่น,

การประเมินผลโครงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้การแพทย์ทางเลือกวิถีกรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดราชบุรี
   
     
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2559
ณัฐกาล ลายนอก,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ความสัมพันธืระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโรงเรียนจ่าอากาศต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนจ่าอากาศ
กับการรับยั่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2558
ทัศน์วรรณ ภูมิไชยโชติ,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
สุธี อยู่สถาพร
การตัดสินใจทำประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
พ.ศ. 2557 ในจังหวัดสมุทรสาคร
ปิยมาศ สุดชาขำ,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การให้ข้อมูลตามสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพของสถาบันสุขภาพแห่งหนึ่ง
สุคนทิพย์ รุ่งเรือง,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
สุธี อยู่สถาพร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุข : กรณีศึกษาเขตบริการสุขภาพที่ 4
วชิระ พุกเจริญ,
สุธี อยู่สถาพร,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเบียร์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2558
ดุจดาว พูลติ้ม,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์,
พัชราพร เกิดมงคล
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2558
ไตรเทพ โดษะนันท์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
สุรชาติ ณ หนองคาย,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
การปฏิบัติการฉุกเแฺนตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ของผู้ปฏิบัติการ ในจังหวัดปทุมธานี
พรรณธิดา วรรณลี,
ปิยธิดา ตรีเดช,
สุคนธา ศิริ,
ชาญวิทย์ ตรีเดช
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดอุบลราชธานี
มารุต ภู่พะเนียด,
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารกับการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี
ธิดารัตน์ ขาวเงินยวง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2557
ปูม มาลากลุ ณ อยุธยา

การพัฒนา Windows Store App สำหรับ Windows 8.1 ที่เชื่อมต่อกับ PayPal : AlmanacSoft Payer

Sermsutianuwat N,
Pavananunt P,
Rattanamongkolgul S,
Wibulpolprasert S

The effects of pay-for-performance in health care systems with universal health coverage : a systematic review

พาฝัน แก้วเทศ,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

การเปรียบเทียบปัจจัยในกรพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

นาฏสุดา เอโกบล,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. 2550
ของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มพนักงานสอบสวน

วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคุ้มครองเด็กจากสื่อที่ไม่พึงประสงค์ทางอินเทอร์เน็ต ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน

ดวงรัตน์ ใจโพธิ์,
สมชาติ โตรักษา,
พิศิษฐ์ วัฒนมบูรณ์,
ชุมนุม วิทยานันท์

การพัฒนางานจัดการมูลฝอยโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Siriwan Thitiphongpraphat,
Pirudee Pavananunt,
Supreya Tansakul,
Sasisopin Kiertiburanakul,
Nutkamol Chansatitporn
FACTORS AFFECTING HIV-INFECTED PATIENTS’ DECISION IN CLINICAL TRIAL PARTICIPATION
ชยพล สิริบุญกล่อม ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสุโขทัย
รินทร์ลภัส อรรถเธียรไชย ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Supapom Saengchan The Development of Upper Gastrointestinal Bleeding Guideline in Referral System from Community Hospital
in Pathumthani Providence
Jureeporn Chattrakul,
Charuwan Tadadej,
Mathuros Tipayamongkholgul,
Surachart Na Nongkhai
A Comparative Study of Patient Safety Culture: Case Study Between Genreal Hospital in Government and Private
Kanokwan Mathapun,
Charuwan Tadadej,
Prastana Sativipawee,
Piyathida Tridech
Perceived Safety Culture of Personnel Working in a Private Hospital Group in Thailand
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2556
Aphisada Kaewmeesri,
Charuwan Tadadej,
Piyatida Khajornchaikul,
Pratana Satitvipawee,
Kwanmuang Kaeodumkoeng
Job Happiness of Primary Care Personnel in Samutprakarn Province
Jitisak Thadadech,
Atchariya Pangma,
Yuthana Tra-ngarn,
Thaworn Lorga,
Charuwan Tadadej
Original Assembly Model for Thailand's Aero Medical Service
วิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
สุธี อยู่สถาพร,
วิริณธิ์ กิตติพิชัย
การบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยตลาด พ.ศ. 2551 ในเขตเทศบาลเมือง
รสสุคนธ์ ตันติวิชิตเวช การพัฒนาการจัดการของเสียจากการล้างไตทางช่องท้องที่บ้านแบบมีส่วนร่วม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เรวัตร หิรัญรักษ์,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความสำเร็จของการนำกลยุทธ์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อไปปฏิบัติ ของศูนย์สุขภาพชุมชน เขต 9 กระทรวงสาธารณสุข
ชลิดา เกียรติดิลกรัฐ,
นพพร โหวธีระกุล,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
ชุติพัฒน์ ธรรมรัตน์
ภาระโรคและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมในจังหวัดกาญจนบุรี
สุภาภรณ์ แสงจันทร์ การประเมินผลการพัฒนาแนวทางส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะเลือกออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นเฉียบพลัน
ของโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลปทุมธานี
รสสุคนธ์ ตันติวิชิตเวช การพัฒนางานล้างไตทางช่องท้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลช่องสายล้างไต (Exit site)
ชุติมา ชัยมณี,
สมชาติ โตรักษา
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการติดตามผลที่ผิดปรกติในสตรีติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2555
Sukhum Jiamton,
Sukhontha Kongsin,
Benjaporn Youngvises,
Kulyisa Tachapetpaiboon,
Nootchawan Boonruang,
Saranya Boonyai,
lKitiya Prom-On,
Sittikorn Rongsumlee,
Kyaw Min Soe
From Competitors to Partners for Turning the Tide to Fight against HIV / AIDS among Sex workers
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Kitiya Prom-On,
Sittikorn Rongsumlee,
Kyaw Min Soe
Understanding the HIV / AIDS Epidemic and Factors for Turning the Tide to Zero discrimunation
Sukhum Jiamton,
Sukhontha Kongsin,
Nootchawan Boonruang,
Saranya Boonyai,
Kitiya Prom-On,
Benjaporn Youngvises,
Sittikorn Rongsumlee,
Kulyisa Tachapetpaiboon,
Kyaw Min Soe,
Siriporn Monyarit
Buddhism and Paradigm shift for Turning the Tide on HIV / AIDS
S. Kongsin,
A. Charoenwatanachokchai,
J. Dhitavat,
P. Pittisuthithum
Cost of GENITAL WARTS on Service Provider and Client Perspectives VS Actual Government Program Expenditure for the
Prevention Control and Treatment of Sexually Transmitted Disease (STDs) in Thailand
โชคชัย พิณะเวศน์,
รุ่งแสง กฤตยพงษ์,
สุธี อยู่สถาพร
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายกรณีผิดข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการทำสัญญา
รุ่งทิวา สิทธิอุดมสุข,
ภิฤดี ภวนานันท์,
วิริณธิ์ กิตติพิชัย,
จารุวรรณ ธาดาเดช
การรับรู้การจัดการคุณภาพของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต
วันวิสาข์ ผาสุข,
รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์,
ผศ.ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย
การรับรู้ภาวะผู้นำแบบผู้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยในและความไว้วางใจในที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบลรามาธิบดี ประเทศไทย
สุมา เหมทัต,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จุฑาธิป ศีลบุตร
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เขตตรวจราชการสาธารณสุข 5
ช่อทิพย์ บุญฑล,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
Namkang Sritaikhum,
Somchart Torugsa,
Punwadee Temtawesuk,
Suntorn Serichetapong
Development of health tour model in a small community hospital, Thailand, Fiscal Year 2004-2010
นภัทร อยู่ดี การปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑ์การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อและอันตรายในสถานรับเลี้ยงดูเด็ก
จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2554
วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค,
สุคนธา คงศีล,
สมชาติ โตรักษา,
สุขุม เจียมตน
การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
อุษา โถหินัง ต้นทุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
เบญจมาภรณ์ ศิริเฉลิม ความพึงพอใจในงานและคุณลักษณะงาน กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สุธิดา ห้าวเจริญ,
ปิยธิดา ตรีเดช,
วงเดือน ปั้นดี,
สุจิตรา นิลเลิศ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Kyaw Min Soe,
Sukhum Jiamton,
Sukhontha Kongsin,
Weerawat Manosuthi
HIV-Infected Patients With Old Age, Low BMI and Advance WHO Clinical Stage Vulnerable to
Immunological Failure after Initiating Antiretroviral Therapy: A Retrospective Cohort Study in Thais
Nootchawan Boonruang,
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Saranya Boonyai,
Kitiya Prom-On,
Benjaporn Youngvises,
Sittikorn Rongsumlee,
Kulyisa Tachapetpaiboon,
Siriporn Monyarit
Building Models for Substantial Network of Thai Risk Population and Youth: United Action from Diverse Voices
Nootchawan Boonruang,
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Kitiya Prom-On,
Benjaporn Youngvises,
Kulyisa Tachapetpaiboon,
Saranya Boonyai,
Sitikorn Rongsumlee
Importance of Developing a National Strategic Plan for HIV Prevention, Care and Treatment:
Key Finding from The ‘National Strategic Plan for Integration of AIDS Prevention and Alleviation
2007-2011’: Mid-Term Review: Thailand
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Saranya Boonyai,
Nootchawan Boonruang,
Kitiya Prom-On,
Sittikorn Rongsumlee,
Benjaporn Youngvises,
Kulyisa Tachapetpaiboon
Towards Human Rights Say “No Condom – No Sex”: Factors Related to Increasing Sustainable Condom Use
S.Rongsumlee,
C.Herberholz,
S.Kongsin
Cost-Effectiveness Analysis of Establishing a Community Based Friend Center (P1)
versus Implementing a Training Course for Men who have Sex with Men (P2)
กุลรัศมิ์ พรมไธสง,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
ธีรพงษ์ บุญรักษา
วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อบรรยากาศองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
ในโรงพยาบาลศิริราช
อุบลวรรณ เที่ยงบูรณธรรม,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
วันเพ็ญ แก้วปาน,
จุฑาธิป ศีลบุตร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพการบริการทางการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเครือ
โรงพยาบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร
พัชราภรณ์ เนตรสว่าง,
ภูษิตา อินทรประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย
ความแปลกแยกในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขตภาคกลาง ประเทศไทย
ปัทมา เติมบุญ,
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ,
สุธี อยูสถาพร,
วิริณธิ์ กิตติพิชัย
การจัดสรรทรัพยากรและกระบวนการบริหารงบประมาณตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
วิสูตร ศิริพัฒนกุลขจร,
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง,
ฉวีวรรณ บุญสุยา,
นพพร โหวธีระกุล
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังตามหลักเกณฑ์กรรมวิธีการผลิต และการขนส่งที่ดีของน้ำบริโภค ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
Chutidech Jiandon,
Nawarat Suwannapong,
Nopporn Howteerakul,
Chaweewon Boonchuyar
Quality of Life Rural Elderly Wangnamkheaw District, Nakhonratchasima Province, Thailand
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2553
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ข้อเสนอการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากความตกลงทางการค้าเสรี
นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ การทบทวนองค์ความรู้และกรณีศึกษาในต่างประเทศของการค้าเสรี และผลกระทบต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Gedapa Naga Factors Influencing Organizational Commitment of theRegistered Nurses in Burmungrad International Hospital
Thanima Sungsuwan,
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton,
Bhusita Intaraprasong
Activity - Based Costing of Laboratory Services for Blood Sugar Level, Annual Health Check - Up Fiscal Year 2007 in king Pranungklao Hospital, Nonthaburi Province, Thailand
Pirudee Pavananunt Empirical Analysis of Cigarette Tax Avoidance in Thailand
Pirudee Pavananunt Illicit Cigarette Trade : Does a high cigarette tax policy increase smuggling magnitude?
กนกวรรณ สินลักษณทิพย์ การพัฒนารูปแบบงานบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี พ.ศ.2553
Sirichotiratana N,
Techatraisakdi C,
Rahman K,
Warren CW,
Jones N,
Lee J
Comparison of global youth tobacco survey in ASEAN countries on youth exposure to secondhand smoke
Chardsumon Prutipinyo,
Nithat Sirichotiratana,
Anchalee Vongtangswad
Toward 100% smoke-free environment Thailand: a case study on participatory evaluation of public bus station
ผู้นำเสนอ
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2552
วิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ,
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร
ความพึงพอใจและผลกระทบภายหลังการถ่ายโอนบุคลากรสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
วัชรชัย ทิวากรกฎ,
ปิยธิดา ตรีเดช,
พีระ ครึกครื้นจิตร
การสนับสนุนจากองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของทันตแพทย์ เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
อัจฉา ศรีอินทร์สุทธิ์,
ภูษิตา อินประสงค์,
จรรยา ภัทรอาชาชัย,
ฌานณวงศ์ บุรพัฒน์
ความยั่งยืนของโครงการสุขภาพภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย
Surachart Na Nongkhai The Development of Professional law for health manpower in sub-district health center in Thailand
Petcherut Sirisuwan,
Sukhontha Kongsin,
Sukhum Jiamton
Activity-Based Costing of Behavior Surveillance System in Youth using Handheld Computers in Thailand

 

 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543