การจัดการความรู้
 

องค์การสาธารสุขและการจัดองค์การ

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพสู่การสร้างหลักฐานทางวิจัย
 
หลักปรัชญาจริยศาสตร์
 
ประสบการณ์การขอจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษา
 
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
และ วิชาเอกการบริหารกฎหมายการและสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
 
โครงการฝึกปฏิบัติงานบริหารโรงพยาบาล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย R2R อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R2E)
 
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง “โครงการเพื่อช่วยเพื่อนห่วงใยสุขภาพในตำบลหัวตะพาน”
 
คู่มือการใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพร
 
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง “โครงการสมุนไพรวิเศษฯ สร้างสุขภาพดีวิถีชุมชนตำบลท่าช้าง”
 
บุหรี่ไฟฟ้าสุดอนั ตรายเสี่ยงหวั ใจ-มะเร็ง
 
บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย! ทำร้ายหัวใจ-ก่อมะเร็ง
 
เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะเร็ง ห่วงขายเกลื่อนโลกออนไลน์ เข้าใจผิดๆ
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยที่ประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
 
ข้อเสนอเพื่อเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบริหารและการจัดการสาธารณนิรามิสสุข"
 
เอกสารประกอบการเรียนรู้การทำวิจัยในงานประจำสู่ความเป็นเลิศ (R2R)
 
การพัฒนางานสาธารณสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
คู่มือระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ หรือคู่มือการใช้ระบบ NRPM
 
คุณภาพของระบบบริการสุขภาพ
 
Main Creative & Practical Theory in Management
 
Estimating cost of dengue treatment: Khon-Kaen Hospital, Thailand
     
 
 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543