วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
Public Health &Health Laws Journal
   
ISSN 2408-249X
    ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
    พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Vol.3 No.2
May - August 2017
   

ปกหน้า
สารบัญ
กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
บรรณาธิการแถลง
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

นิพนธ์ต้นฉบับ


บทความวิชาการ

คำพิพากษาฎีกา


 

 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-8833 ต่อ 114
โทรสาร. 0-2644-8833 ต่อ 193