วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
Public Health &Health Laws Journal
   
ISSN 2408-249X
    ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
    มกราคม - เมษายน 2559
Vol.2 No.1
January - April 2016
   

ปกหน้า
สารบัญ
กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
บรรณาธิการแถลง
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

นิพนธ์ต้นฉบับ


บทความวิชาการ


 

 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-8833 ต่อ 114
โทรสาร. 0-2644-8833 ต่อ 193