วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
Public Health &Health Laws Journal
   
ISSN 2408-249X
    ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
    พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
Vol.1 No.2
May - Aprit 2015
   

ปกหน้า
สารบัญ
ผู้ทรงวุฒิพิจารณาบทความ
บทบรรณาธิการ

นิพนธ์ต้นฉบับ


บทความวิชาการ


 

 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2644-8833 ต่อ 114
โทรสาร. 0-2644-8833 ต่อ 193