ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 | รายละเอียด
  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวศศิมา ยอดทหาร วันที่ 19 มิถุนายน 2563 | รายละเอียด
  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวปวีณา ลิ้มเจริญ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 | รายละเอียด
  • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นางชลลดา มีทรัพย์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 | รายละเอียด

Contact

9th Floor, Building No. 7
Departmetn of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University
420/1 Rachwithi Rd., Ratchthewi, Bangkok 10400, THAILAND

Telephone : +66 2644-8833 ext.191, 192 Fax : +66 2644-833 ext.193
Email: -
Website:http://phad.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: -

footer logo