บุคลากร
      หัวหน้าภาควิชา
 

ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธาดาเดช
วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข),
วท.ม.(สรีรวิทยา),
Ph.D.(Development Administration)

e-mail : charuwan.tad@mahidol.ac.th


       คณาจารย์ภาควิชา

รศ.ดร.นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข),
สส.ม.(สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์),
พบ.ด.(ประชากรและการพัฒนา)
e-mail : nawarat.suw@mahidol.ac.th


รศ.ดร.สุคนธา  คงศีล
พย.บ.(เหรียญทอง), สศ.บ.(สาธารณสุขศาสตร์),
คห.บ.(โภชนากาารชุมชน), วท.บ.(โภชนาการชุมชน),
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข),
Ph.D.(Health Economics & Policy Analysis)

e-mail : sukhontha.kon@mahidol.ac.th

ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), สม.บ.(สังคมวิทยา),
สม.ม.(สังคมวิทยา), ศศ.บ.(รัฐศาสตร์),
น.บ.(ธรรมศาสตร์), ปช.ด.(ประชากรศาสตร์)

e-mail : chardsumon.pru@mahidol.ac.th
chardsumon@gmail.com

รศ.ดร.นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์
B.Sc.(Biology),
ร.ปม.(รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต),
M.P.H.(Environmental Health),
Dr.P.H.(Preventive Care)

e-mail :  nithats@gmail.com

ผศ. พีระ ครึกครื้นจิตร
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์),
วท.ม.(ชีวสถิติ),
e-mail :  peera.kur@mahidol.ac.th

อ.นพ.ปูม  มาลากุล ณ อยุธยา
พ.บ., รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์),
พบ.ม.(นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ)
,
e-mail :  poom.mal@mahidol.ac.th

อ.ดร.สุธี  อยู่สถาพร
น.บ., D.E.A. de Droit des Affaires et des
Contrats., D.en D. (Hons.)
(regime 1984), Cert.
Intellectual Property Law.

e-mail : -

อ.ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
พย.บ.,
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) การบริหารโรงพยาบาล,
วท.ด.(เวชศาสตร์ชุมชน)

e-mail : youwanuch.sat@mahidol.ac.th

อ.ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์),
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร),
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) บริหารสาธารณสุข,
ส.ด.(บริหารสาธารณสุข)

e-mail : vallerut.pob@mahidol.ac.th

      เจ้าหน้าที่ภาควิชา  
นางพิศมัย  มณีแจ่มใส
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)

e-mail : pissamai.mar@mahidol.ac.th

นางสาวสุนิสา คำบุญศรี
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป),
e-mail : sunisa.kub@mahidol.ac.th

 
 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543