ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
            ภาคต้น
  เปิดภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2560
  ปิดภาคการศึกษา 8 ธันวาคม 2560
     
            ภาคปลาย
  เปิดภาคการศึกษา 9 มกราคม 2561
  ปิดภาคการศึกษา 4 พฤษภาคม 2561
     
            ภาคฤดูร้อน
  เปิดภาคการศึกษา 28 พฤษภาคม 2561
  ปิดภาคการศึกษา 20 กรกฏาคม 2561
     
     
    กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2560
  
ลงทะเบียน
ภาคการศึกษา
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน
ช่วงปกติ
10 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2560
4 ธันวาคม - 15 ธันวาคม 2560
7 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม 2561
ล่าช้า
15 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
8 มกราคม - 19 มกราคม 2561
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
เพิ่ม - ลด
15 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560
8 มกราคม - 19 มกราคม 2561
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
 
 
                            กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม
ภาคการศึกษา
ต้น
ปลาย
ฤดูร้อน

ชำระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนช่วงปกติ วันสุดท้ายภายในเวลาไม่เกิน 23.00 น. (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)

11 สิงหาคม 2560
5 มกราคม 2561
25 พฤษภาคม 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า
12 สิงหาคม - 22 กันยายน 2560
6 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2561
26 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2561
ชำระค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จำนวน 2,000 บาท
15 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2560
8 มกราคม - 30 มีนาคม 2561
28 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2561
ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่ม กรณีลงทะเบียนเพิ่ม - ลด รายวิชา
15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
8 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561
28 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2561
 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543