รางวัลต่างๆ
 
รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย วาระครบรอบ 56 ปีแห่งการก่อตั้งสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ
 
ทุนสนับสนุนการทำวิยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิยาลัย ประจำปี 2559
 
รางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
รางวัลทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2558
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557
 
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
 
รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น รางวัลที่ 1 ด้านการบริหารจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
รางวัลเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2556
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2556
 
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2556
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำปี 2553
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริหาร ประจำปี 2553
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบูรณาการทั่วไป ประจำปี 2550
 
รางวัลนักบริหารโรงพยาบาล ระดับดี ภาครัฐ ประจำปี 2550
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2549
 
รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเ่ด่นของ ปขมท. ประจำปี 2549
 
รางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทที่ 6 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นสำหรับโรงพยาบาลภาคเอกชน ประจำปี 2547
 
รางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทที่ 5 นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นสำหรับโรงพยาบาลภาครัฐ ประจำปี 2547
 
รางวัลศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล ประจำปี 2547
 
 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543