• 2559
  • 2558
  • 2551
  • 2550
  • 2549
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2559

รศ.สมชาติ โตรักษา

การประยุกต์ R2R ในการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยของชาติ
     
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2558

รศ.สมชาติ โตรักษา

R2R: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย
     
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2551

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
     
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2550

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย

แนวโน้มของการปรับกระบวนทัศน์เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการ
     
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
การนำเสนอ
ปี 2549

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย

ศักยภาพรวมของข้าราชการ
     

 

 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543