บทความ ปี 2559

รศ.สมชาติ โตรักษา
การประยุกต์ R2R ในการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยของชาติ

บทความ ปี 2558

รศ.สมชาติ โตรักษา

R2R: การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย

 

บทความ ปี 2551

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

บทความ ปี 2550

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
แนวโน้มของการปรับกระบวนทัศน์เพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการ

 

บทความ ปี 2549

รศ.สุรชาติ ณ หนองคาย
ศักยภาพรวมของข้าราชการ

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo