ศิษย์เก่าปี 2561

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก บริหารสาธารณสุข (นานาชาติ)
1
5638677 PHPH/D
นางปุญชรัศมิ์
ศิริทรัพย์
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
2
5537373 PHPH/M
นางสาววรันต์ภรณ์
พนสิทธิวนา
3
5636538 PHPH/M นางสาวสุชาดา ภางาม
4
5637475 PHPH/M นางสาวณัฐธิดา เธียรถาวร
5
5936228 PHPH/M นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติ)
6
5737560 PHPH/M
นางพนมวรรณ์
วงศ์วัฒนกิจ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
7
5636515 PHPH/M
นางสาวนงนภัส พรมมิ
8
5637695 PHPH/M
นายเกียรติศักดิ์ พรมภักดิ์
9
5637703 PHPH/M
นางสาวเรืองสิริ ดีพร้อม
10
5737597 PHPH/M
นายอาทร เนี่ยกุล
11
5737598 PHPH/M
นางสาวนิตยา อินทร์ศรี
12
5738562 PHPH/M
น.ส.จุฑามาส กุลศัตยาภิรมย์
13
5936236 PHPH/M
นางสมบูรณ์ ทวีลาภ

ศิษย์เก่าปี 2560

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก บริหารสาธารณสุข (นานาชาติ)
1
PHPH/D
Mr. Manas
Ranjan Behera
2
PHPH/D
นางสาวหัทยา
เพ็ชรเจริญ
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
3
5236175 PHPH/M
นางสาวอัจฉริยากร
จันทรเสนา
หลักสูตร วท.ม.(สส.) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
 
5437321 PHPH/M
นางสาวประภาพร
จีนมะเริง
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
4
5537554 PHPH/M
นางสาววรารัตน์
ทองยอด
5
5537559 PHPH/M
นายวิกรม
รุจยากรกุล
6
5637697 PHPH/M
นางพิมพ์ณภัส
ทับทิม
7
5736166 PHPH/M
นางสาวสุภาวณี
แสงเรือน
8
5736168 PHPH/M
นางสาวกษิรา
โพรามาต
9
5736169 PHPH/M
นางสาวดรรชนี
ถ้วนคำ
10
5736170 PHPH/M
นางกัณฑกานต์
นิลสุ่ม
11
5736175 PHPH/M
นางสาวเสาวภา
ชาวนา
12
5736171 PHPH/M
นางสาวกรกนก
อุ่นจิตร
13
5837398 PHPH/M
นางสาวสาวิตรี
มุณีรัตน์
14
5836551 PHPH/M
นายสืบสิทธิ์
ครองชื่น
15
5836556 PHPH/M
นางสาวกฤตยา
ใจขาน
16
5837393 PHPH/M
นางสาวศุจินทรา
ชูเจริญพิพัฒน์
17
5637698 PHPH/M
นางสาวเพ็ญพิชา
มโนมัธย์
18
5836553 PHPH/M
นางสาวสุพิชากรณ์
ธนานุวงษ์
18
5837390 PHPH/M
นางสาวอรรถวรรณ
โชติเสน
20
5837394 PHPH/M
นางสาวไพรินทร์
สีน้ำอ้อม
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ)
21
5537946 PHPH/M
นางสาวศิริพร
แสงหิรัญ
22
5636531 PHPH/M
นางสาวพรพัชรินทร์
วงศ์สายศรี
23
5637467 PHPH/M
นางสาวชินาภา
พยัคฆะ
24
5637468 PHPH/M
นางผกาทิพย์
สัจจามั่น
25
5736130 PHPH/M
นางสาวณิชวรรณ
หิรัญประกากร
26
5737596 PHPH/M
นายพัชฐิพินันท์
พลรักษ์
หลักสูตร วท.ม.(สส.) วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)
27
5837878 PHPH/M
นายเวชศาตร์
เรืองโสภิษฐ์
28
5538050 PHPH/M
นางสาวกนกวรรณ
เซียวศิริถาวร
29
5538049 PHPH/M
นางสาวรุ่งมณี
พุกไพจิตร์
30
5836565 PHPH/M
นางสาวธนิดา
อินทะจักร์
31
5836562 PHPH/M
นางสาววรัฐกานต์
อัศวพรวิพุธ
32
5836563 PHPH/M
นางสาวศิริลักษณ์
ฤทธิ์ไธสง
33
5836564 PHPH/M
นางสาวนันทินารี
คงยืน
34
5636046 PHPH/M
นางสาวศิรินภา
ใจยะบาล
35
5737578 PHPH/M
นางสาวนิตยา
โชติสวัสดิ์
36
5836549 PHPH/M
นางสาวสุภัชญา
สุนันต๊ะ
37
5836561 PHPH/M
นางสาวอโนทัย
พูลสวัสดิ์

ศิษย์เก่าปี 2559

ใส่ข้อมูลที่นี่

ศิษย์เก่าปี 2558

ใส่ข้อมูลที่นี่

ศิษย์เก่าปี 2557

ใส่ข้อมูลที่นี่

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo