ประวัติและความเป็นมา
   
วิชาการบริหารงานสาธารณสุข เป็นวิชาหลักวิชาหนึ่ง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่เริ่มตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ ในกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 65 ตอน 31 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2491 โดยเริ่มแรกเป็นแผนกที่ 8 จาก 9 แผนก ชื่อแผนก การบริหารสาธารณสุขและวิชาการ
บริหารงานสาธารณสุขและทารกสงเคราะห์ สำหรับผู้รับผิดชอบในช่วงเวลานั้น คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์โชติ บูรณกาล อดีตหัวหน้า
ภาควิชาสุขาภิบาล และด้วยความต้องการ และความจำเป็นของวิชาการด้านการบริหารจัดการ ทำให้มีการจัดตั้งภาควิชาขึ้น
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เริ่มต้นมีอาจารย์ประจำอยู่เพียง 4 คน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สวิง สุวรรณ,
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพนม เมืองแมน,นายแพทย์ประวิทย์ สุนทร สีมะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุขพัฒน์ พงษ์รอจน์
จากการเพิ่มหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ความต้องการด้านการเรียน การสอนวิชาการบริหารงานสาธารณสุข จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เนื่องจากเป็นวิชาบังคับ ที่นักศึกษาทุกคนต้องศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาควิชางานสาธารณ สุข จึงต้องเพิ่มกรอบอัตราอาจารย์ขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีอาจารย์ประจำทั้งหมด
13 คน สำหรับหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 10 คน ดัง รายนามต่อไปนี้
 
1.
ศาสตราจารย์ นพ.จรัส  ยามะรัต พ.ศ. 2512 (รักษาราชการแทน)  
 
2.
ศาสตราจารย์ นพ.เทพนม  เมืองแมน พ.ศ. 2512-2519
 
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุขพัฒน์  พงษ์รอจน์ พ.ศ. 2519-2531
 
4.
รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์  พิชัยสนิธ พ.ศ. 2531-2535
 
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  ศิริภิรมณ์  พ.ศ. 2535-2537
 
6.
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ  เดชไทย พ.ศ. 2537-2541
 
7.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช พ.ศ. 2541-2545
 
8.
รองศาสตราจารย์สุรชาติ  ณ หนองคาย  พ.ศ. 2545-2549
 
9.
รองศาสตราจารย์สมชาติ  โตรักษา พ.ศ. 2549-2553
 
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ  ครึกครื้นจิตร พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรฯ ของภาควิชาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการต่าง ๆ มาโดยตลอด 
พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะพัฒนาภาควิชาฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ไปในอนาคต โดยความร่วมมือของคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
 วิสัยทัศน์
     มุ่งสู่การเป็นภาควิชาบริหารงานสาธารณสุขชั้นนำ ในภูมิภาคเอเชีย
 
 ปรัชญา
     บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านการบริหารสาธารณสุข มีความรู้คู่คุณธรรมระดับวิชาชีพ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์การบริหารสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม และสามารถชี้นำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้
 
 ปณิธาน
     พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก
ในการบริหารงานสาธารณสุขระดับวิชาชีพ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 พันธกิจ
 
1.
ผลิตบัณฑิต โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของสังคมและพัฒนาบุคคล ชุมชน สถาบัน และสังคมโดยรวม
 
2.
วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุขของบุคคล ชุมชน สถาบัน และสังคมอย่างต่อเนื่อง
 
3.
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบัน และสังคม ตามความต้องการ และความจำเป็นของสังคม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการและบริการวิชาการกับสถาบันอื่น ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
 
4.
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการของภาควิชาฯ
 
1.
รองศาสตราจารย์ นพ.สมจิตต์ บุญภินนท์ พ.ศ. 2535
 
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง โอนย้าย
 
3.
ศาสตราจารย์ นพ.เทพนม เมืองแมน พ.ศ. 2538
 
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา ศิริภิรมย์ โอนย้าย
 
5.
รองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ พิชัยสนิธ พ.ศ. 2539
 
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุขพัฒน์ พงษ์รอจน์ พ.ศ. 2539
 
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี สุโรจน์ พ.ศ. 2540
 
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.สวิง สุวรรณ พ.ศ. 2543
 
9.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย พ.ศ. 2549
 
10.
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ตรีเดช พ.ศ. 2556
 
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิฤดี ภวนานันท์ พ.ศ.2558
 
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย พ.ศ. 2559
 
13.
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ พ.ศ.2560
 
 
Website Hit Counters
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543