ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข จัดการเรียนการสอน วิจัย ใน ระดับปริญญาโท 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และ วิชาเอกการบริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) มีการให้บริการวิชาการแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายสาธารณสุข ทั้งภายในประเทศ และ นานาชาติ
ผลงาน
ที่ได้พัฒนาและให้ บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น Health Policy, Strategic Planning, Health Evaluation, PMQA, R&D,  R2R, Tobacco Control, การบริหารโรงพยาบาล,  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ เรามี Research Centre in Health Economics and Evaluation และ Academic  Centre in New Public Health and System Management (NP&SM) เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประยุกต์ วิชาการด้านการบริหารสาธารณสุข ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ยิ่งๆขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ เครือข่ายของพวกเรา ทั้งภายในประเทศ และ นานาชาติ

 

Website Hit Counters

สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543