ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางกิตติธร ปานเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล (ภาคพิเศษ) วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางสาวรัตนกานต์ ดีทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนางชลลดา มีทรัพย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการบริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) วันที่ 3 กรกฎาคม2563 | รายละเอียด

ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นางสาวกมลวรรณ สนามทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำพุทธศักราชการ 2562

  (Dean’s Iist) วันที่ 6 เมษายน 2563 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับนายสืบสิทธิ์ ครองชื่น ที่ได้รัรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

  (Dean’s Iist) วันที่ 10 สิงหาคม 2562 | รายละเอียด

 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศิล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันวิชาการการเข้าร่วมคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย Country Coordinating Mechanism (CCM) วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563 วันที่ มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก" วันที่ 30 มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Team Good Practice Award วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข


Public Health Policy & Laws Journal

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
เว็บไซต์: https://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo