ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) วันที่ 21 มีนาคม 2562 | รายละเอียด
 • กิจกรรมแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ วันที่ 30 มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • งานทำบุญภาควิชา ตึกหลัง 743 สานพลังสามัคคีสร้างสิ่งดี...รับปีใหม่ 2562 วันที่ 4 มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ตอนรับทีมผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
 • งานแสดงความยินดีบัณฑิต วันที่ 14 กันยายน 2561 | รายละเอียด

ข่าวแสดงความยินดี | ดูทั้งหมด


 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา คงศิล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสถาบันวิชาการการเข้าร่วมคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย Country Coordinating Mechanism (CCM) วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563 วันที่ มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก" วันที่ 30 มกราคม 2562 | รายละเอียด
 • ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล Team Good Practice Award วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ ธาดาเดช วันที่ 4 กันยายน 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 ตุลาคม 2561 | รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจำปี 2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด

วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข


วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข Public Health & Health Laws Journal

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง (อาคาร 7)
ชั้น 9
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2644-8833 ต่อ 191, 192
โทรสาร: 0 2644-8833 ต่อ 193
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phad.ph.mahidol.ac.th/

footer logo